Now showing items 1-2 of 2

 • type-icon

  กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการร้านค้าส่งค้าปลีกให้สามารถแข่งขันได้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกไทย เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค ปีงบประมาณ 2563 

  วิทวัส รุ่งเรืองผล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-12-16)

  ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจประเทศ เพราะเป็นกลุ่มธุรกิจที่ติดอันดับหนึ่งในสามของจำนวน SMEs ทั้งหมดในประเทศ รวมถึงยังเป็นเครื่องมือสำคัญของภาครัฐในการช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อย ปัจจุบันพบว่าร้านค้าส่งค้าปลีกแบบดั้งเดิมต้องเผชิญกับปัจจัยหลายอย่าง อาทิ การแข่งขันอย่างรุนแรงจากร้านค้าสะดวกซื้อและร้านค้าปลีกสมัยใหม่ พฤติกรรมของผู้บริโภคปัจจุบันที่หันมาใช้ช่องทางออนไลน์มากขึ้น เป็นต้น ทำให้ร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่มีองค์ความรู้จำกัด มีความเสี่ยงที่จะเสียเปรียบทางการแข่งขัน และอาจต้องมีการปิดตัวลง ทำให้ร้านค้าส่งค้าปลีกต้ ...
 • type-icon

  จัดทำแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

  วิทวัส รุ่งเรืองผล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-02-10)

  เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็นนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่รัฐบาลให้ความสำคัญสูง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน โดยใช้ประโยชย์จากโอกาสการเชื่อมโยง (Connectivity) ในภูมิภาค เพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ และยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ดังจะเห็นได้จากความมุ่งมั่นของภาครัฐที่จะพัฒนาปัจจัยสนับสนุนเพื่อส่งเสริมให้พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 10 จังหวัด มีความเข้มแข็งในทุกด้าน และเพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ในแต่ละป ...