Now showing items 1-2 of 2

 • type-icon

  ตรวจประเมินคุณภาพการให้บริการของจุดสัมผัส ประจำปี 2562 

  นพพร เรืองวานิช (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2020-04-28)

  โครงการตรวจประเมินคุณภาพการให้บริการของจุดสัมผัส ประจำปี 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อ ตรวจประเมินคุณภาพและวัดผลการให้บริการลูกค้าของงานบริการ ณ จุดสัมผัสของ กฟน. แบบบูรณาการต่อยอดสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Service Improvement) และเสนอข้อเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนางานบริการให้สอดคล้องกับความคาดหวังของลูกค้าเแบบรายไตรมาส แยกตามราย ฟข. รายจุดสัมผัส และภาพรวมงานบริการ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือในการปรับปรุงคณภาพบริการของจุดสัมผัสสู่ความเป็นเลิศ สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ให้ได้รับประสบการณ์และการรับรู้ที่ดีเมื่อติดต่อกับ กฟน. ก่อให้เกิดการถ่ายทอดแนวค ...
 • type-icon

  สร้างแผนการยกระดับ Ambassador (MEA Premium Ambassador) ประจำปี 2562 

  นพพร เรืองวานิช (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-11-11)

  รายละเอียดตามไฟล์แนบ