Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

    เพื่อส่งเสริมและปรับกระบวนทัศน์ของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิง 

    อภิญญา เวชยชัย (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2013)

    การศึกษาวิจัยเชิงปฎิบัติการเพื่อส่งเสริมกระบวนทัศน์ของสังคมที่มีต่อผู้ต้องขังหญิง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงรูปแบบ แนวทางในการยอมรับและให้โอกาสผู้ต้องขังหญิงเพื่อกลับคืนสู่สังคม เพื่อกำหนดแนวทางในการปรับกระบวนทัศน์ของสังคมที่ให้โอกาสผู้ต้องขังหญิง พื้นที่เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการทำบันทึกร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมราชทัณฑ์ผ่านเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ขาดกลไกในการขับเคลื่อนการปฎิบัติและขาดหน่วยประสานกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง ทำให้รูปธรรมของความร่วมมือขาดชะงักและไม่สามารถขยายผลได้ กระบวนทัศน์ของชุมชนต่อผู ...