Now showing items 1-4 of 4

 • type-icon

  วิจัยพัฒนามาตรวัดน้ำ Compound Meter ต้นแบบ 

  สัปปินันทน์ เอกอำพน (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2016)

  เนื่องจากปัจจุบันทางการประปานครหลวงประสบกับปัญหาน้ำสูญเสียมากถึง 30% ซึ่งสาเหตุหลักอย่างหนึ่งมาจากการอ่านค่าที่ผิดพลาดของมาตรวัดน้ำขนาดใหญ่ซึ่งถูกติดตั้งในบริเวณที่มีอัตราการไหลน้อย โครงการวิจัยนี้นำเสนอหนึ่งในวิธีแก้ปัญหาโดยการใช้มาตรวัดแบบ Compound ซึ่งสามารถวัดได้แม่นยำในช่วงการไหลที่กว้างขึ้น โดยมาตร Compound ต้นแบบที่เสนอประกอบจากมาตรวัดขนาดใหญ่ (Ø2") และมาตรวัดขนาดเล็ก (ؽ" และ ؾ") โดยมี differential pressure valve หรือเช็ควาล์วเพื่อกำหนดทิศทางการไหลของน้ำผ่านมาตรตามอัตราการไหล โดยได้ศึกษาและสร้างสปริงที่เหมาะสมเพื่อใช้กับเช็ควาล์ว ...
 • type-icon

  ศึกษา Apparent Losses เนื่องจาก Meter Inaccuracy 

  ธีร เจียศิริพงษ์กุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)

  ในกิจการของการประปา เราไม่สามารถกล่าวได้ว่ามาตรวัดน้ำทุกเครื่องสามารถอ่านค่าได้อย่างถูกต้องเช่นเดียวกับเครื่องมือวัดอื่นๆ เมื่อทำการติดตั้งแล้ว มาตรวัดน้ำมักไม่สามารถอ่านค่าปริมาณการใช้น้ำของผู้ใช้น้ำได้อย่างถูกต้อง บ่อยครั้งที่ปริมาณน้ำเหล้านี้ไม่ถูกเรียกเก็บเงินจากผู้ใช้น้ำ กรณีเช่นนี้เรียกว่ามาตรวัดน้ำอ่านค่าได้น้อยกว่าความเป็นจริง ความคลาดเคลื่อนของมาตรวัดน้ำถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของน้ำสูญเสียจากการบริหารจัดการ ความไม่เที่ยงตรงของมาตรวัดน้ำมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย ได้แก่ ขนาดของมาตรวัดน้ำ ชนิดของมาตรวัดน้ำ การติดตั้งมาตรวัดน้ำที่ไม่เหมาะสม ...
 • type-icon

  ศึกษาวิเคราะห์บริบททางความคิดและทัศนคติของหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  วีรบูรณ์ วิสารทสกุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2018)

  โครงการการศึกษาวิเคราะห์บริบททางความคิดและทัศนคติของหน่วยงานภาครัฐ เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงค์สำคัญในการดำเนินโครงการเพื่อนำเสนอบทบาทของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรอบนโยบาย/ยุทธศาสตร์ และแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำกว่า 50 หน่วยงาน ผลจากการศึกษานำไปสู่แนวทางในการ "สื่อสาร ทำความเข้าใจ" บทบาท อำนาจ หน้าที่ของ สทนช. ให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ได้รับทราบ อันนำไปสู่การบูรณาการงานและดำเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ...
 • type-icon

  ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะโดยชุมชนจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

  วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ; สมบูรณ์ กีรติประยูร; ไตรเทพ วิชย์โกวิทเทน; มารุต สุขสมจิต; สุริยะกิจ ย่อมมี; นิรมล สุธรรมกิจ; สุวรรณี จุฑามณีพงษ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2016)

  ปัจจุบันปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาสำคัญระดับประเทศที่แก้ไขยากมาก โดยเฉพาะหากแก้ไขโดยวิธีการก่อสร้างระบบกำจัดขยะขนาดใหญ่ก็จะถูกคัดค้านต่อต้านค่อนข้างรุนแรงจากประชาชน ซึ่งสาเหตุหลักของปัญหาขยะมูลฝอยมาจากประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่มีส่วนร่วมในการจัดการขยะที่เกิดขึ้นจากชุมชนของตน และพบว่า การสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะจากครัวเรือน เป็นรูปแบบที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ ประชาชนให้การยอมรับเนื่องจากได้ประโยชน์จากการขายขยะและใช้ประโยชน์อย่างอื่น เช่น ทำปุ๋ยน้ำหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น ขณะเดียวกันก็ส่งผลให้ปริมาณขยะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดเก็บมีจำน ...