• type-icon

  การประเมินผลสัมฤทธิ์มาตรการที่ใช้บริหารจัดการความต้องการใช้น้ำอย่างยั่งยืนของการประปานครหลวง 

  ธีร เจียศิริพงษ์กุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-01-07)

  จากการศึกษาโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์มาตรการที่ใช้บริหารจัดการความต้องการใช้น้ำอย่างยั่งยืนของการประปานครหลวงซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการศึกษาแนวทางที่ใช้บริหารจัดการความต้องการใช้น้ำ (DSM Strategies) 3 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และเมืองเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ เพื่อเป็นแนวทางให้กับการประปานครหลวง และศึกษาพฤติกรรมการใช้น้ำของกลุ่มเป้าหมายที่ตอบสนองกับมาตรการที่การประปานครหลวงนำมาใช้ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ และมาตรการประหยัดน้ำผ่านวิธีการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ รวมถึงการเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการความต้องการใช้น้ำเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการจ ...
 • type-icon

  ศึกษาการออกแบบ โครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลา 

  พัชรา พัชราวนิช (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-08-21)

  โครงการศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจ้างที่ปรึกษาศึกษาและออกแบบโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลา ซึ่งประกอบด้วย การสำรวจออกแบบงานก่อสร้างระบบประปา การจัดทำประมาณราคาในการลงทุน การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ เพื่อการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดถูกสุขอนามัยเพื่อการอุปโภคและบริโภคแก่ประชาชนในพื้นที่ 6 อำเภอของจังหวัดสงขลา ประกอบด้วยอำเภอสิงหนคร อำเภอสทิงพระ อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอระโนด อำเภอควนเนียง อำเภอบางกล่ำ ผลการศึกษาเป็นดังนี้ ระยะเวลาโครงการ 30 ปี ใช้เงินลงทุนรวม 2,274.14 ล้านบาท โรงผลิตน้ำประปาใช้พื้นที่ประมาณ 20 ไร่ มีกำลังการผลิตรวม ...