Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

    ศึกษาระเบียบและแนวทางปฏิบัติในการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อสนับสนุน การประเมินราคาที่ดินรายแปลง 

    สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-12-30)

    โครงการศึกษาระเบียบและแนวทางปฏิบัติในการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อสนับสนุนการประเมินราคาที่ดินรายแปลงมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งใช้ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ปัจจุบันและเกิดความเป็นธรรม การดำเนินโครงการฯ คณะวิจัยได้ทบทวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและจัดประชุมร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เพื่อรับฟังความเห็นวิธีการดำเนินงานที่ควรปรับปรุงให้เหมาะสมและถูกต้อง โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ง ...