Now showing items 1-2 of 2

 • type-icon

  จัดทำแผนยุทธศาสตร์บริษัท ขนส่ง จำกัด ปีงบประมาณ 2560-2564 

  พัชรา พัชราวนิช (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2016)

  โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ปงบประมาณ 2560-2564 มีวัตถุประสงคเพื่อกำหนดทิศทางและแนวทางปฏิบัติตามพันธกิจและภารกิจของ บขส. เพื่อใหสัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศนและเปาประสงคของ บขส. ที่ตองการมุงสูการเปนศูนยกลางธุรกิจการขนสงดวยรถโดยสารที่ทันสมัยไดมาตรฐาน บริการเปนที่ยอมรับ เชื่อมโยงทั่วภูมิภาค รวมถึงมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม โดยไดใหความสำคัญกับการเพิ่มความสามารถในการสรางรายไดอยางยั่งยืน การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินทรัพย การยกระดับมาตรฐานคุณภาพในการใหบริการ เพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดแกผูใ ...
 • type-icon

  ศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมเพื่อกำหนดรูปแบบลักษณะการลงทุน และกรอบการอุดหนุน โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการระบบขนส่ง สำหรับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  พัชรา พัชราวนิช; สกนธ์ วรัญญูวัฒนา; ศุภชัย ศรีสุชาติ; อาณัติ ลีมัคเดช; สุพจน์ ชววิวรรธน์; สุรพล นิติไกรพจน์; นครินทร์ เมฆไตรรัตน์; ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย; สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2015)

  การศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมเพื่อกำหนดรูปแบบลักษณะการลงทุนและกรอบการอุดหนุน โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการระบบขนส่ง สำหรับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า การลงทุนโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการระบบขนส่งมี 3 รูปแบบ คือ รัฐดำเนินการเอง รัฐร่วมลงทุนกับเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการเอง การวิเคราะห์เริ่มจาก 1. ศึกษาและวิเคราะห์อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานต่างๆในภาครัฐ 2. การพัฒนาหลักเกณฑ์และรูปแบบการลงทุน โดยวิเคราะห์ความเป็นสาธารณะและวิเคราะห์ความเหมาะสมในการลงทุน 4 ขั้นตอน คือ ความจำเป็นของโครงการ ...