Now showing items 13-18 of 18

 • type-icon

  บำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 

  จิรพล สังข์โพธิ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-06-12)

  กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพื่อสนับสนุนการบริหารและการให้บริการ ที่ผ่านมากองทางหลวงพิเศษฯ ประสบความสำเร็จในการใช้งานระดับหนึ่ง อย่างไรก็ดีทางกองทางหลวงพิเศษฯ ยังขาดผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง อาจเนื่องมาจากมิได้เป็นพันธกิจหลักของกองทางหลวงพิเศษฯ ดังนั้นกองทางหลวงพิเศษฯ จึงจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบำรุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อสนับสนุนกิจการต่าง ๆ ของกองทางหลวงพิเศษฯ รวมทั้งการให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาด้านการบริหารจัด ...
 • type-icon

  บำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ งานบริหารจัดการฐานข้อมูลและรายงานอุบัติเหตุบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 

  จิรพล สังข์โพธิ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-06-24)

  กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (กท.) โดยงานอำนวยความปลอดภัยมีหน้าที่ในการให้บริการผู้ใช้รถใช้ถนนบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่ประสบปัญหาไม่ว่าจะในเรื่องของรถเสียหรืออุบัติเหตุ การดำเนินงานของงานอำนวยความปลอดภัยได้มีการนำเอาระบบอำนวยความปลอดภัย ซึ่งประกอบด้วยระบบสารสนเทศ ระบบแผนที่และ GPS เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ และมีการนำเอาระบบติดตามรถยนต์ของทีมกู้ภัยโดยระบบ GPS มาใช้เพื่อติดตามรถกู้ภัย โดยระบบดังกล่าวสามารถที่จะส่งข้อความการขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยกู้ภัย และสามารถติดตามการดำเนินงานของการกู้ภัยได้ การนำเอาระบบอำนวยความปลอดภัยและจราจรมาใช้ในกา ...
 • type-icon

  บำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ของหน่วยกู้ภัย 

  จิรพล สังข์โพธิ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-06-24)

  กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (กท.) โดยงานอำนวยความปลอดภัยมีหน้าที่ในการให้บริการผู้ใช้รถใช้ถนนบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่ประสบปัญหาไม่ว่าจะในเรื่องของรถเสียหรืออุบัติเหตุ การดำเนินงานของงานอำนวยความปลอดภัยได้มีการนำเอาระบบอำนวยความปลอดภัย ซึ่งประกอบด้วยระบบสารสนเทศ ระบบแผนที่และ GPS เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ และมีการนำเอาระบบติดตามรถยนต์ของทีมกู้ภัยโดยระบบ GPS มาใช้เพื่อติดตามรถกู้ภัย โดยระบบดังกล่าวสามารถที่จะส่งข้อความการขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยกู้ภัย และสามารถติดตามการดำเนินงานของการกู้ภัยได้ การนำเอาระบบอำนวยความปลอดภัยและจราจรมาใช้ในกา ...
 • type-icon

  แผนแม่บทพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

  ทัศฐา ศรีวาลัย (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-06-30)

  เพื่อศึกษาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ในกรณีถนนสายรองของกรมทางหลวงชนบท (Feeder Road) ให้สามารถรองรับการพัฒนาพื้นที่ใหม่และแก้ไขปัญหาปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นในอนาคตของกรมทางหลวงชนบท ให้เชื่อมต่อกับระบบคมนาคมอื่น ๆ และเข้าถึงพื้นที่ต่าง ๆ อย่างทั่วถึง จากการวิเคราะห์ระดับบริการของสายทางในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยแบบจำลองด้านการจราจรและขนส่งในปีอนาคตที่ พ.ศ. 2565- 2585 จำนวนทั้งสิ้น 130 สายทาง ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา 30 สายทาง จังหวัดชลบุรี 55 สายทาง ...
 • type-icon

  ศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่งตู้บรรทุกสินค้าที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย 

  จิรรัตน์ ธีระวราพฤกษ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-06-10)

  ปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้รถพ่วง และรถกึ่งพ่วง ในการการขนส่งตู้บรรทุกสินค้าเป็นจำนวนมากเนื่องจากความได้เปรียบในการบรรทุก และการขนส่ง แต่เนื่องจากพฤติกรรมของพนักงานขับรถ การละเลยข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัย การใช้ความเร็วสูง ความประมาท สภาพแวดล้อม รวมทั้งสภาพรถ สภาพอุปกรณ์ยึดตู้บรรทุกสินค้า และการใช้อุปกรณ์ยึดตู้บรรทุกสินค้าก่อให้เกิดปัญหาตู้บรรทุกสินค้าการหลุดร่วง ตกลงมาจากพื้นรถพ่วง และรถกึ่งพ่วง ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีเฉพาะข้อบังคับในเรื่องขนาดรถ อุปกรณ์สลักยึดและตำแหน่งยึดอุปกรณ์สลักยึดตู้ แต่ยังไม่มีมาตรฐานที่ระบุถึง อุปกรณ์ยึด ตำแหน่งยึดอุปกรณ ...
 • type-icon

  ศึกษาและปรับปรุงระบบบริหารงานบำรุงทางพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

  อุรุยา วีสกุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2020-05-19)

  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) มีหน้าที่ดูแลและบำรุงรักษาผิวทางพิเศษ โดยผิวทางพิเศษส่วนใหญ่เป็นแอสฟัลต์ คอนกรีตปูทับบนพื้นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กหรือปูบนสะพานเหล็ก และบางส่วนผิวทางพิเศษปูบนพื้นระดับดิน ในปี 2555 กทพ. ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาจากสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารงานบำรุงทางพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยได้ทำการตรวจวัดค่าดัชนีความขรุขระสากล (IRI) ค่าร่องล้อ (Wheel Truck Rutting) ค่าความฝืดของพื้นทาง (Grip Number) รวมทั้งบันทึกภาพวีดีโอของพื้นทางพิเศษที่สำรวจทั้งหมดเพื่อใช้ประเมินค ...