Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

    จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศการขนส่งและจราจรเพื่อประเมินขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ 

    ภาวิณี เอี่ยมตระกูล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2015)

    สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม ได้ดำเนินโครงการศึกษาจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการขนส่งและจราจรเพื่อประเมินขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้านการขนส่งและจราจร และการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการขนส่งและจราจรสำหรับการพัฒนาตัวชี้วัด ขั้นตอนของการศึกษาเริ่มจากการทบทวน/รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของนโยบายแผนยุทธศาสตร์ โครงการต่างๆ การทบทวนตัวชี้วัดด้านการขนส่งและจราจรของต่างประเทศ การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับสากล รวมถึงการทบทวนตัวชี้วัดประสิท ...