Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

    การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งและกระจายผลิตภัณฑ์ โดยพัฒนาขั้นตอนวิธี และแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการจัดเที่ยวรถ (Vehicle Routing Problem Algorithm) 

    วุฒิชัย วงษ์ทัศนีย์กร (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2018)

    ปัจจุบันการบริหารจัดการขนส่งและโซ่อุปทาน จัดเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อวงการอุตสาหกรรมระดับประเทศทั้งทางด้านอุตสาหกรรมภาคการผลิตและอุตสาหกรรมภาคการบริการรัฐบาล ซึ่งการขนส่งจัดเป็นต้นทุนที่สำคัญตัวหนึ่งสำหรับอุตสาหกรรมในปัจจุบัน โดยหลักการสำคัญของการขนส่งคือการส่งที่ถูกสถานที่ด้วยเวลาที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้ามากที่สุด เนื่องจากสภาพการแข่งขันที่สูงและความสลับซับซ้อนในภาคธุรกิจ ทำให้รูปแบบในการขนส่งสินค้ามีความหลากหลายและมีข้อจำกัดด้านการขนส่ง เช่น ต้องจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าหลายแห่ง มีข้อจำกัด ด้านเวลา เนื่องจากความต้องการของลูกค้าข ...