Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   การจัดทำรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์ โครงการศูนย์คมนาคมขนส่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลาตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 

   สุรพล นิติไกรพจน์; กานต์ พัชราวนิช (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2020-05-07)

   โครงการศูนย์คมนาคมขนส่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่โครงการฯ จำนวนประมาณ 126 ไร่ ซึ่งห่างจากบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซียบริเวณด่านสะเดาประมาณ 2.4 กม. เพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกให้กับการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมทั้งการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ในการศึกษาได้พิจารณาดำเนินโครงการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 โดยรูปแบบการพัฒนาภายในโครงการฯ แบ่งการพัฒนาพื้นที่เป็น 5 โซน โซนที่ 1 สถานีขนส่งผู้โดยสาร โซนที่ 2 สำนักงานและศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ...