Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

    รายงานภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวรายไตรมาส ประจำปี พ.ศ. 2560 

    อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)

    รายงานภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวรายไตรมาส ได้จัดทำกรอบในการจัดเก็บข้อมูลและจัดทำแบบจำลองในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยได้ประมาณการผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อจำนวนนักท่องเที่ยวและแนวโน้มด้านการท่องเที่ยวในระยะสั้นและระยะกลาง (รายไตรมาสและรายปี) นอกจากนั้น ยังได้เน้นการจัดทำงานวิจัยผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวในรายสาขา และจัดให้มีการทำวิจัยเชิงนโยบายการกระจายรายได้ทางการท่องเที่ยว ตลอดจนรูปแบบทางธุรกิจ (Business Model) ที่ควรจะเป็นในการพัฒนาการท่องเที่ยวในแต่ละประเด็น ตามแนวทางแผนพัฒนาการท่อ ...