Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   การประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

   ธีระ สินเดชารักษ์; Teera Sindecharak (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2016)

   เนื่องจากรายได้จากอุตสาหกรรมการท้องเที่ยวถือเป็นรายได้ที่กระจายสู่ระบบเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมมากมาย มีบทบาทในการกระตุ้นให้เกิดการผลิตและการนําเอาทรัพยากรมาใช้ ปรากฏการณ์นี้สามารถประเมินผลกระทบเศรษฐกิจได้ผ่านการคํานวณหาตัวทวีคูณของเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวหรือ “Multiplier Effects of Tourism” บทความนี้ได้นําเสนอค่าตัวทวีคูณจากการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษในประเทศไทย 6 พื้นที่พิเศษที่องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. วิธีการที่ใช้ในการหาตัวทวีคูณนี้ใช้วิธีพื้นฐาน เก็บข้อมูล ...