Now showing items 17-22 of 22

 • type-icon

  ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคใต้ พ.ศ. 2549-2552 

  สกนธ์ วรัญญูวัฒนา; ไพรัช บวรสมพงษ์; สมศรี ศิริขวัญชัย; พงษ์ธร วราศัย (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2007)

  โครงการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้รวม 5 กลุ่ม ดำเนินการเพื่อสนับสนุนให้จังหวัดจัดทำแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดพ.ศ. 2549-2552 เป็นกรอบในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและยั่งยืน กำหนดทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดและบูรณาการแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเข้ากับแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆ
 • type-icon

  รายงานภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวรายไตรมาส ประจำปี พ.ศ. 2560 

  อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)

  รายงานภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวรายไตรมาส ได้จัดทำกรอบในการจัดเก็บข้อมูลและจัดทำแบบจำลองในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยได้ประมาณการผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อจำนวนนักท่องเที่ยวและแนวโน้มด้านการท่องเที่ยวในระยะสั้นและระยะกลาง (รายไตรมาสและรายปี) นอกจากนั้น ยังได้เน้นการจัดทำงานวิจัยผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวในรายสาขา และจัดให้มีการทำวิจัยเชิงนโยบายการกระจายรายได้ทางการท่องเที่ยว ตลอดจนรูปแบบทางธุรกิจ (Business Model) ที่ควรจะเป็นในการพัฒนาการท่องเที่ยวในแต่ละประเด็น ตามแนวทางแผนพัฒนาการท่อ ...
 • type-icon

  ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินความเหมาะสมพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อกำหนดเป็นเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มเติม 

  ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)

  จากเขตพัฒนาการท่องเที่ยวที่ได้ประกาศได้แล้วจำนวน 9 เขต โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและประเมินความเหมาะสมของพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อกำหนดเป็นเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มเติม โดยจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนนโยบายการท่องเที่ยว รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยว ประกอบกับการลงพื้นที่รับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละภูมิภาคจานวน 6 ครั้ง ใน 4 ภูมิภาค อันได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ สามารถกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้จำนวน 6 เขต คือ 1) เขตพัฒนาการท่องเที่ย ...
 • type-icon

  ศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) 

  สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2016)

  โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) มีความสำคัญต่อการกำหนดกรอบทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย เพื่อให้ประเทศไทยมีกรอบและแนวทางการส่งเสริมสำหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวที่เหมาะสมกับประเทศไทย รวมทั้งการศึกษาและวิเคราะห์การบริหารจัดการพื้นที่ที่มีการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาต้นแบบในประเทศไทย มีฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของประเทศไทยที่มีส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวในประเด็นการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) โดยมีเป้าหมาย ...
 • type-icon

  ศึกษาแนวทางการส่งเสริมการลงทุนธุรกิจท่องเที่ยวเชื่อมโยงพื้นที่ท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 1 จังหวัดเชียงราย 

  วิทวัส รุ่งเรืองผล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)

  โครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการลงทุนธุรกิจท่องเที่ยวเชื่อมโยงพื้นที่ท่าเรือเชียงแสน แห่งที่ 1 จังหวัดเชียงราย เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อดำเนินการศึกษาและจัดทำแนวทางการส่งเสริมการลงทุนเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเชียงแสน และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับท่าเรือเชียงแสน แห่งที่ 1 จังหวัดเชียงรายไปยังภาคเหนือตอนบนและประเทศเพื่อนบ้าน โดยให้เกิดความยั่งยืนทั้งมิติทางสังคมและเศรษฐกิจ จากการศึกษาวิเคราะห์ของสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะที่ปรึกษาโครงการพบว่า ศักยภาพของพื้นที่ ทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของอำเภอ ...
 • type-icon

  ศึกษาแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มจากตราสัญลักษณ์รางวัล กินรี 

  วิทวัส รุ่งเรืองผล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2015)

  One strategic objectives of Tourism Authority of Thailand (TAT) is to increase organization revenue via TAT Products and Services Revenue by developing “Value Creation” of its product and service in tourism market. Thailand Tourism Awards (TTA), Kinnaree Award, is TAT’s prominent intellectual property and has been selected for the pilot project of increasing value of TAT’s award. The project result will be used as case study for other TAT’s property. After project result has been analyzed completely, business model for Kinnaree Award has been ...