Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

    ส่งเสริมและจัดทำแผนขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล 

    ชุมเขต แสวงเจริญ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-07-02)

    การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการใช้งานสำหรับทุกคนให้สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและจัดทำแผนขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อสร้างต้นแบบสถานประกอบการที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่ม ยกระดับมาตรฐานการบริการของสถานประกอบการโรงแรมและที่พัก ให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่ม อาทิ เด็ก ผู้สูงวัย คนพิการ ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และ 2. เพื่อจัดทำแผ ...