Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

    พัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรและระบบพิสูจน์ยืนยันตัวตน 

    ทวีศักดิ์ กิจกาญจนารัตน์; วชิรา พรหมสาขา ณ สกลนคร; สัญญา มิตรเอม; จิรพล สังข์โพธิ์; ศุภกิจ พฤกษอรุณ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2016)

    ระบบพิสูจน์ยืนยันตัวตนเป็นระบบพื้นฐานความปลอดภัยหลักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทุกระบบ เป็นระบบสำคัญที่มีความจำเป็นตามมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านสารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยในระดับโครงสร้างพื้นฐาน เช่นระบบเครือข่ายแบบมีสายและไร้สายไปจนถึงความปลอดภัยในการเข้าใช้ระบบงานและการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ขององค์กร การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใด ๆ ก็ตาม องค์กรและผู้ใช้งานภายในองค์กรมีสิทธิและความรับผิดชอบต่อการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามนโยบายขององค์กรและเป็นไปตามกฎหมายต่าง ๆ หลายฉบับ เช่น พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ฯ พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ ...