Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

    พัฒนาระบบเครื่องแม่ข่ายและระบบจัดเก็บข้อมูล ของกรมทางหลวงชนบท 

    ชัยวัฒน์ อุตตมากร (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2015)

    เนื่องจากกรมทางหลวงชนบทได้นำเทคโนโลยีเครื่องแม่ข่ายเสมือน (Virtualization) มาใช้ในการควบ รวมเครื่องแม่ข่ายในส่วนกลางและได้ทำการพัฒนาระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) เพื่อ ทำการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการใช้งานและการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศมาระยะหนึ่งแล้ว แต่ในปัจจุบันสำนักงานในส่วนกลางและสำนักงานต่างจังหวัดมีความต้องการในการใช้งานเครื่องแม่ข่ายและ ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อรองรับการทำงานของระบบงานด้านสารสนเทศที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น เพื่อเป็นการลดต้นทุนและเวลาในการจัดหาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของหน่วยงานต่างๆ อีกทั้งยัง ...