Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

    สำรวจและปรับปรุงสถิติข้อมูลสารสนเทศด้านครอบครัว 

    วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2012)

    โครงการสำรวจและปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศด้านครอบครัว จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและปรับปรุงสถิติข้อมูลสถานการณ์ด้านครอบครัวที่สำคัญและเป็นปัจจุบันที่สุด โดยได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลงานวิจัย งานวิชาการ กว่า 500 เรื่อง จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลแก่สาธารณะ รวบรวม และจัดหมวดหมู่ไว้ในฐานข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้จากเวปไซต์ของสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยให้มีระบบการสืบค้นที่สะดวกและเป็นมาตรฐาน พร้อมการเชื่อมโยงลิงค์เว็บไซต์ของหน่วยงานภายในของสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวและหน่วยงานภายนอกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ...