Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

    จ้างปรับปรุงฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ 

    ชนินทร์ มีโภคี (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2018)

    โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายใต้โครงการส่งเสริมบูรณาการแหล่งเรียนรู้และจัดทำดัชนีชี้วัดแหล่งเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2561 เกิดขึ้นจากการจัดทำฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้และศึกษาวิจัยพัฒนามาตรฐานแหล่งเรียนรู้ ระยะแรกในปีงบประมาณที่ผ่านมา พบว่า ยังมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภาครัฐและเอกชนที่น่าสนใจอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งอยู่นอกเครือข่ายของคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ สบร. จึงเห็นความสำคัญ ในการดำเนินการรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งอยู่นอกเครือข่ายของคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้กลุ่ม ...