Now showing items 1-2 of 2

 • type-icon

  วิเคราะห์เนื้อหารายการเล่าข่าวทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล 

  อรรถสิทธิ์ พานแก้ว (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-07-03)

  การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิเคราะห์ผังรายการและเนื้อหาของรายการเล่าข่าว ทั้งในด้านการจัดผังรายการ เนื้อหาของข่าว ผู้ดำเนินรายการ และภาพข่าวที่นำเสนอ และทำการเปรียบเทียบเนื้อหาที่แต่ละช่องนำเสนอ พร้อมทั้งนำเสนอแนวทางในการกำกับดูแลกิจการโทรทัศน์ภาคพนดินระบบดิจิทัล โดยคณะที่ปรึกษาได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผังรายการเล่าข่าวที่มีการออกอากาศทางช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล รวมทั้งหมด ๒๕ ช่อง ซึ่งแบ่งเป็นหมวดหมู่ ประกอบด้วย ๑) ประเภทรายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว จำนวน ๒ ช่อง ๒) ประเภทรายการข่าวสาร และสาระ จำนวน ๖ ช่อง ๓) ประเภทรายการทั่วไป ...
 • type-icon

  สำรวจพฤติกรรมและแนวโน้มการบริโภคสื่อของไทย 

  ประไพพิศ มุทิตาเจริญ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-07-14)

  การศึกษา “โครงการสำรวจพฤติกรรมและแนวโน้มการบริโภคสื่อของไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและวิเคราะห์พฤติกรรมและแนวโน้มการบริโภคสื่อของไทยในทุกช่องทางหลัก ได้แก่ การบริโภคสื่อภาพเคลื่อนไหว การบริโภคสื่อทางเสยง การบริโภคสื่อออนไลน์ การบริโภคสื่อสิ่งพิมพ์ การบริโภคสื่อในโรงภาพยนตร์ การบริโภคสื่อกลางแจ้งและสื่อกลางแจ้งแบบเคลื่อนที่ได้ ตลอดจนวิเคราะห์และเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคและแนวโน้มในการบริโภคสื่อของไทยในอนาคต ทั้งนี้ใช้วิธีการสำรวจโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 10,000 ครัวเรือนทั่วประเทศ โดยแบ่งพื้นที่เป็น 5 ภูมิภาคตามเ ...