Now showing items 1-2 of 2

 • type-icon

  พัฒนาระบบรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนและสังเคราะห์ประเด็นข้อเสนอแนะการปฏิรูปผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น 

  ธีรยุทธ โหรานนท์; ทวิดา กมลเวชช; อรรถสิทธิ์ พานแก้ว (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2015)

  เพื่อให้การดำเนินงานด้านการรวบรวมข้อมูลและการสังเคราะห์ข้อมูลเป็นระบบคณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สภาปฎิรูปแห่งชาติได้ตั้งคณะอนุกรรมาธิการสังเคราะห์ประเด็นการปฎิรูปขึ้น เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมาธิการ มีหน้าที่ในการสังเคราะห์ประเด็นข้อเสนอแนะของหน่วยราชการ องค์กรภาคเอกชน และประชาชนทุกภาคส่วนเกี่ยวกับประเด็นการปฎิรูปและรวบรวมประเด็นที่เกี่ยวกับการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญเพื่อรายงานต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญประจำสภาที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากข้อมูลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับมีจำนวนมาก ...
 • type-icon

  วิเคราะห์เนื้อหารายการเล่าข่าวทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล 

  อรรถสิทธิ์ พานแก้ว (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-07-03)

  การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิเคราะห์ผังรายการและเนื้อหาของรายการเล่าข่าว ทั้งในด้านการจัดผังรายการ เนื้อหาของข่าว ผู้ดำเนินรายการ และภาพข่าวที่นำเสนอ และทำการเปรียบเทียบเนื้อหาที่แต่ละช่องนำเสนอ พร้อมทั้งนำเสนอแนวทางในการกำกับดูแลกิจการโทรทัศน์ภาคพนดินระบบดิจิทัล โดยคณะที่ปรึกษาได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผังรายการเล่าข่าวที่มีการออกอากาศทางช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล รวมทั้งหมด ๒๕ ช่อง ซึ่งแบ่งเป็นหมวดหมู่ ประกอบด้วย ๑) ประเภทรายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว จำนวน ๒ ช่อง ๒) ประเภทรายการข่าวสาร และสาระ จำนวน ๖ ช่อง ๓) ประเภทรายการทั่วไป ...