Now showing items 1-20 of 42

  • type-icon

   กิจกรรมการส่งเสริม SMEs เข้าสู่ระบบการผลิตดิจิทัลด้วยจรวดสามลูก ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพ SMEs ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Value chain) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

   ธีร เจียศิริพงษ์กุล; อิศเรศ ธุชกัลยา; นภดล อุชายภิชาติ; ดุลยโชติ ชลศึกษ์; อภิวัฒน์ มุตตามระ; จักร ชวนอาษา; สวัสดิ์ ภาระราช; พิศาล แก้วประภา; สมศักดิ์ วงษ์ประดับไชย; ชลดา เหลืองอาภา; ศุภกิจ พฤกษอรุณ; อนินทยา คำกันยา; สนันตน์เขม อิชโรจน์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-09-15)

   จากนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในประเทศไทยตามแนวคิดประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ซึ่งเป็นการประสานความสามารถของเทคโนโลยีการผลิตเข้ากับเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น เพื่อให้สอดรับกับประเทศไทย 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้กำหนด 10 อุตสาหกรรม เป้าหมาย เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต ทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) และกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในฐานะหน่วยงานส่งเสริม และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนา SMEs ให้เข้าสู่ ประเทศไทย 4.0 ...
  • type-icon

   งานจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   จิรพล สังข์โพธิ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-06-24)

   กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ เพื่อสนับสนุนการบริหารและการให้บริการ ที่ผ่านมา กองทางหลวงพิเศษฯ ประสบความสำเร็จในการใช้งานระดับหนึ่ง อย่างไรก็ดี ทางกองทางหลวงพิเศษฯ ยังขาดผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง อาจเนื่องมาจากมิได้เป็นพันธกิจหลักของกองทางหลวงพิเศษฯ ดังนั้น กองทางหลวงพิเศษฯ จึงจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบำรุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อสนับสนุนกิจการต่าง ๆ ของกองทางหลวงพิเศษฯ รวมทั้งการให้คำแนะนาในการแก้ปัญหาด้านการบริหา ...
  • type-icon

   งานจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ กท. 

   จิรพล สังข์โพธิ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-06-24)

   กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพื่อสนับสนุนการบริหารและการให้บริการที่ผ่านมากองทางหลวงพิเศษฯ ประสบความสำเร็จในการใช้งานระดับหนึ่ง อย่างไรก็ดีทางกองทางหลวงพิเศษฯ ยังขาดผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรงอาจเนื่องมาจาก มิได้เป็นพันธกิจหลักของกองทางหลวงพิเศษฯ ดังนั้น กองทางหลวงพิเศษฯ จึงจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบำรุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อสนับสนุนกิจการต่าง ๆ ของกองทางหลวงพิเศษฯ รวมทั้งการให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาด้านการบริหารจัด ...
  • type-icon

   งานจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ กท. 

   จิรพล สังข์โพธิ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-06-24)

   กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ เพื่อสนับสนุนการบริหารและการให้บริการ ที่ผ่านมา กองทางหลวงพิเศษฯ ประสบความสำเร็จในการใช้งานระดับหนึ่ง อย่างไรก็ดี ทางกองทางหลวงพิเศษฯ ยังขาดผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง อาจเนื่องมาจาก มิได้เป็นพันธกิจหลักของกองทางหลวงพิเศษฯ ดังนั้น กองทางหลวงพิเศษฯ จึงจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบำรุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อสนับสนุนกิจการต่าง ๆ ของกองทางหลวงพิเศษฯ รวมทั้งการให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาด้านการบริห ...
  • type-icon

   จัดทำนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศและข้อมูลให้ครอบคลุมระบบสำคัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

   สัญญา มิตรเอม (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-12-30)

   โครงการจัดทำนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศและข้อมูลให้ครอบคลุมระบบสำคัญ สำหรับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) จัดทำเพื่อการบริหารและจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศขององค์กรโดยนำมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC27001:2013 มาประยุกต์ใช้ตามขอบเขตของโครงการโดยครอบคลุมตั้งแต่การแต่งตั้งคณะทำงานที่เกี่ยวข้องจากฝ่ายบริหารองค์กร กำหนดนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย การประเมินความเสี่ยงของทรัพย์สินทางด้านสารสนเทศ การจัดการและความคุมความเสี่ยงต่อทรัพย์สินดังกล่าว การอบรมให้ความรู้และสร้างความตระหนักขอ ...
  • type-icon

   จัดเก็บข้อมูลทรัพย์สินงานทางและสะพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (กลุ่มที่ 2) 

   อุรุยา วีสกุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-08-27)

   กรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลทรัพย์สินงานทางและสะพานบนโครงข่ายกว่า 44,000กิโลเมตร ด้วยเครื่องมือสำรวจและจัดทำแผนที่แบบเคลื่อนที่ได้ (Mobile Mapping System, MMS) โดยใช้เทคโนโลยี Light Detection and Ranging (LiDAR) ในงานสำรวจ บทความฉบับนี้ได้พัฒนาต้นแบบระบบวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ มาวิเคราะห์ข้อมูลทรัพย์สินงานทางโดยอัตโนมัติ เพื่อนำข้อมูลทรัพย์สินที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล ไปใช้ในงานระบบบริหารงานบำรุงรักษาทาง และสะพาน ส่งผลให้การวางแผนงาน และการบริหารจัดการเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เหมาะสม และรวดเร็ว ทนต่อเหตการณ์ ...
  • type-icon

   จ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

   ชัยวัฒน์ อุตตมากร (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565-03-31)

   กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้พัฒนาระบบและข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ทั้งด้านการเจรจาการค้า การบริหารจัดการภายในองค์กร การติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และบริการประชาชน โดยมีแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ ปี พ.ศ. 2560 - 2564 ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นกรอบแนวทางการดำเนินการ รวมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้อง เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ ปี พ.ศ. 2560 - 2564 ของกระทรวงพาณิชย์ ...
  • type-icon

   จ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

   ชัยวัฒน์ อุตตมากร (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565-03-31)

   กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้พัฒนาระบบและข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ทั้งด้านการเจรจาการค้า การบริหารจัดการภายในองค์กร การติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และบริการประชาชน โดยมีแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ ปี พ.ศ. 2560 - 2564 ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นกรอบแนวทางการดำเนินการ รวมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้อง เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ ปี พ.ศ. 2560 – 2564 ของกระทรวงพาณิชย์ ...
  • Thumbnail

   จ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์และออกแบบแนวคิดระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (New e-Budgeting) 

   ชัยวัฒน์ อุตตมากร (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2022-12-29)

   รายละเอียดตามเอกสารแนบ
  • type-icon

   จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนา Big Data ด้านการท่องเที่ยวทางรถไฟ 

   ชยกฤต อัศวธิตานนท์ (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2023-02-02)

   โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนา Big Data ด้านการท่องเที่ยวทางรถไฟ ดำเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูลด้านการท่องเที่ยวทั้งจากการรถไฟแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวภายนอก อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมการท่องเที่ยว กรมศิลปากร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ ป่า และพันธุ์พืช ทั้งในส่วนที่เป็นข้อมูลแบบมีโครงสร้าง (Structured Data) กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Data) และไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Data) อาทิ แหล่งท่องเที่ยว เส้นทางการเดินทางข้อมูลบริการนักท่องเที่ยว ได้แก่ ร้านอาหาร โรงแรม และข้อมูลอื่นๆ พร้อมทั้งศึกษาเท ...
  • type-icon

   ดำเนินการทดสอบสายอากาศ ตราอักษร TAG รุ่น TAG79-21R-4P30 

   วัชระ อมศิริ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2020-05-22)

   รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอผลการทดสอบพารามิเตอร์สายอากาศ ตราอักษร TAG รุ่น TAG79-21R-4P30 ประกอบไปด้วยค่า Voltage Standing Wave Ratio, Isolation และ Passive Intermodulation ซึ่งเป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญก่อนที่จะนำสายอากาศไปใช้งาน โดยตามมาตรฐาน โดยค่า VSWR จะต้องมีค่าน้อยกว่า 1.5 ค่า Isolation มีค่ามากกว่า 30 dB และ ค่า Passive Intermodulation จะต้องมีค่าน้อยกว่า 150 dBc โดยทำการทดสอบสายอากาศภายในห้องไร้การสะท้อนของคลื่น (Anechoic Chamber) และใช้อุปกรณ์ประกอบไปด้วย Vector Network Analyzer และ PIM Analyzer จากผลการทดสอบสายอากาศ ค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ...
  • type-icon

   ด้านสารสนเทศ ประจำกรม 

   ทวีศักดิ์ กิจกาญจนารัตน์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562)

   เนื่องจากปัจจุบัน กรมทางหลวงชนบทยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ทำให้การพัฒนาระบบงานด้านต่าง ๆ ทั้งด้าน Hardware, Software, Application และ Database อาจไม่เป็นไปตามมาตรฐาน คุ้มค่า และสอดคล้องกับระบบงานและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ ดังนั้นจงจำเป็นใช้ผู้ทีมีความรู้ ความเชี่ยวชาญเข้ามาช่วยให้ข้อแนะนำและให้คำปรึกษาในด้านการพัฒนาระบบงานในด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ยังรวมถึงช่วยพัฒนาบุคลากรของกรมทางหลวงชนบท ให้มีความรู้ความสามารถในการควบคุม ดูแลระบบงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสนับส ...
  • type-icon

   ทดสอบสายอากาศ ตราอักษร FiberHome รุ่น HXPM12X22WWWW1721065033T2C 

   วัชระ อมศิริ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-10-05)

   รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอผลการทดสอบพารามิเตอร์สายอากาศ FiberHomeHXPM12X22WWWW1721065033T2C ประกอบไปด้วยค่า Voltage Standing Wave Ratio, Isolation และ Passive Intermodulation ซึ่งเป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญก่อนที่จะนำสายอากาศไปใช้งาน โดยตามมาตรฐาน โดยค่า VSWR จะต้องมีค่าน้อยกว่า 1.5 ค่า Isolation มีค่ามากกว่า 30 dB และ ค่า Passive Intermodulation จะต้องมีค่าน้อยกว่า 150 dBc โดยทำการทดสอบสายอากาศภายในห้องไร้การสะท้อนของคลื่น (Anechoic Chamber) และ ใช้อุปกรณ์ประกอบไปด้วย Vector Network Analyzer และ PIM Analyzer จากผลการทดสอบสายอากาศ ค่าพารามิเตอร์ต่าง ...
  • type-icon

   บริหารการสื่อสารด้านพลังงานบนสื่อโซเชียลมีเดีย ปี 2562 

   คมน์ พันธรักษ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-10-05)

   ตามที่ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้ว่าจ้าง สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินงานเป็นที่ปรึกษาเพื่อทำหน้าที่บริหารงานโครงการบริหารการสื่อสารด้านพลังงานบนสื่อโซเชียลมีเดีย ปีงบประมาณ 2562 สรุปผลการดำเนินงานดังนี้ 1) ให้คำแนะนำในการบริหารภาพรวมโครงการประชาสัมพันธ์ที่ สนพ. รับผิดชอบปีงบประมาณ 2562 2) วิเคราะห์และวางกรอบการสื่อสารโครงการประชาสัมพันธ์ปีงบประมาณ 2562 ที่ สนพ. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้มีประสิทธิภาพด้านการสื่อสาร 3) ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำ Inception ...
  • type-icon

   บำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 

   กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-06-12)

   กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพื่อสนับสนุนการบริหารและการให้บริการ ที่ผ่านมา กองทางหลวงพิเศษฯ ประสบความสำเร็จในการใช้งานระดับหนึ่ง อย่างไรก็ดีทางกองทางหลวงพิเศษฯ ยังขาดผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง อาจเนื่องมาจาก มิได้เป็นพันธกิจหลักของกองทางหลวงพิเศษฯ ดังนั้น กองทางหลวงพิเศษฯ จึงจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบำรุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อสนับสนุนกิจการต่าง ๆ ของกองทางหลวงพิเศษฯ รวมทั้งการให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาด้านการบริหาร ...
  • type-icon

   บูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศทางหลวงชนบท (Integration Geo Informatics) 

   อุรุยา วีสกุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-12-20)

   ปัจจุบันกรมทางหลวงชนบทมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น เทคโนโลยี IoT มาใช้เพื่อตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์บนสายทางเทคโนโลยี การสำรวจสมัยใหม่โดยใช้กล้อง CCTV มาใช้ในการตรวจสอบสภาพการจราจร หรือเทคโนโลยีด้านฐานข้อมูลเชิงแผนที่ (GIS) มาใช้ในการบริหารจัดการตำแหน่งสายทาง เป็นต้น โดยการบูรณาการข้อมูลร่วมกันภายในหน่วยงาน ทั้งจากฐานข้อมูลและอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่าง ๆ เช่น กล้อง CCTV อุปกรณ์ ตรวจวัดสัญญาณไฟฟ้าส่องสว่าง จะมีส่วนช่วยให้การกำกับ ติดตามผลสัมฤธิ์การดำเนินงานของหน่วยงานให้ ...
  • type-icon

   ประเมินความเสี่ยงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและปรับปรุงแผนการจัดการความต่อเนื่องในการทำงานของระบบสารสนเทศขององค์กร (IT Continuity Plan) 

   สัญญา มิตรเอม (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-12-30)

   โครงการจัดทำแผนการจัดการความต่อเนื่องในการทำงานของระบบสารสนเทศขององค์กร (IT Continuity Plan) ให้สอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร สำหรับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) จัดทำเพื่อ (1) เพื่อการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจและการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบ IT (2) เพื่อปรับปรุงแผนการจัดการความต่อเนื่องในการทำงานของระบบสารสนเทศขององค์กร (IT Continuity Plan) ให้สอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรปกติทุกองค์กรจะมีการจัดทำแผนการจัดการความต่อเนื่องในการทำงานของระบบสารสนเทศ (IT Continuity Plan) ...
  • type-icon

   พัฒนาต้นแบบระบบอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่งแบบชาญฉลาดสำหรับจัดการ แบตเตอรี่แบบเปลี่ยนได้ 

   รัชฎา คงคะจันทร์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565-03-14)

   ปัจจุบันวิวัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีด้านพลังงาน ด้วยความจำเป็นจากปัญหาอันเกิดจากการใช้พลังงานจากน้ำมันเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป จึงเป็นสาเหตุทำให้เกิดพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การใช้พลังงานทางเลือกอื่น เช่น พลังงานไฟฟ้า ประกอบกับพัฒนาการของรถยนต์และยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า วิวัฒนาการที่เกิดขึ้นอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (Internet of things) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่จะทำให้เราสามารถสร้างเครือข่าย ติดตาม รับส่งข้อมูลข่าวสารจากอุปกรณ์และนำมา ...
  • type-icon

   พัฒนามาตรฐาน นำเข้า และแลกเปลี่ยนข้อมูลกลางของกรมทางหลวงชนบท (ระยะที่ 2) 

   ทัศฐา ศรีวาลัย (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-12-20)

   กรมทางหลวงชนบท ได้ดำเนินการจัดทำมาตรฐานข้อมูล ( Data Standard) เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูล รวมถึงการบูรณาการข้อมูลด้วยระบบฐานข้อมูลกลางสำหรับการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลของหน่วยงานภายในและภายนอก ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้ภาครัฐใช้ ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) กรมทางหลวงชนบทจึงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินโครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic and Business Intelligence) เพื่อตอบสนองในประเด็นของการติดตามประเมินผลความสำเร็จของหน่วยงานตามข้อเสนอการปฏิบัติราชการเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ...
  • type-icon

   พัฒนาระบบ AI Edge Service และ AI Cloud Service สำหรับ AlChest4All เพื่อรองรับการตรวจคัดกรองภาพถ่ายเอกซเรย์ทรวงอกของโรงพยาบาลทั่วประเทศ 

   จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-09-11)

   เนื่องจากการติดตั้งระบบ AIChest4All ในปัจจุบันโรงพยาบาลที่ขอใช้งานจำเป็นต้องมีเครื่องแม่ข่ายที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับใช้ประมวลผลภาพถ่ายเอกซ์เรย์ทรวงอก ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายสำหรับโรงพยาบาลในชนบทและพื้นที่ห่างไกล อีกทั้งระบบ AIChest4All ในปัจจุบันทำงานในรูปแบบออฟไลน์ ทำให้ยากต่อการดูแลและแก้ไขในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขเวอร์ชั่นของซอฟท์แวร์ จึงเกิดแนวคิดในการออกแบบและพัฒนาระบบการให้บริการส่วนขอบ (Edge Service) และกลุ่มเมฆ (AI Cloud Service) โดยแยกหน่วยประมวลผลส่วนกลางมาติดตั้งไว้ที่โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีเพื่อรองรับการประมว ...