Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   พัฒนาระบบการให้บริการลูกค้าผ่าน Internet แบบครบวงจร PEA Smart Plus การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

   ชัยวัฒน์ อุตตมากร (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562)

   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีลูกค้าจำนวน 18.553 ล้านราย (หนังสือข้อมูลสำคัญ กฟภ.ประจำเดือน ก.ย.2559) ซึ่ง กฟภ. ได้จัดช่องทางให้บริการแก่ลูกค้าในหลายช่องทาง ได้แก่ สำนักงานการไฟฟ้า(PEA Front Office), PEA Shop , PEA Mobile Shop , Web site ของ กฟภ. และ 1129 PEA Call center เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า ในการขอใช้ไฟฟ้า ชำระเงินค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง และบริการอื่น ๆ โดยเฉพาะการชำระเงินค่าไฟฟ้า ได้จัดช่องทางสนับสนุนเพิ่มเติม ดังนี้ ตัวแทนจุดบริการชำระเงินค่าไฟฟ้า เช่น Counter Service, บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด, TESCO LOTUS, Big C, บริษัท ทีโอที ...