Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   จัดทำนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศและข้อมูลให้ครอบคลุมระบบสำคัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

   สัญญา มิตรเอม (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-12-30)

   โครงการจัดทำนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศและข้อมูลให้ครอบคลุมระบบสำคัญ สำหรับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) จัดทำเพื่อการบริหารและจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศขององค์กรโดยนำมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC27001:2013 มาประยุกต์ใช้ตามขอบเขตของโครงการโดยครอบคลุมตั้งแต่การแต่งตั้งคณะทำงานที่เกี่ยวข้องจากฝ่ายบริหารองค์กร กำหนดนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย การประเมินความเสี่ยงของทรัพย์สินทางด้านสารสนเทศ การจัดการและความคุมความเสี่ยงต่อทรัพย์สินดังกล่าว การอบรมให้ความรู้และสร้างความตระหนักขอ ...