Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   ศึกษาและสำรวจทรัพยากรเพื่อการเตือนภัย 

   ชัยวัฒน์ อุตตมากร (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562)

   การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่าง ๆ ที่มีความถี่และความรุนแรงมากขึ้น ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ได้แก่ ฝนตกหนัก วาตภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม ภัยแล้ง แผ่นดินไหว และสึนามิ เป็นต้น ซึ่งสร้างความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและสาธารณะอย่างมากมายรวมทั้งความสูญเสียต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมซึ่งรัฐบาลต้องใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟู และบูรณะทรัพย์สินที่เสียหาย เป็นจำนวนมาก ภัยธรรมชาติดังกล่าว ...