Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบรายงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

   นพพร ลีปรีชานนท์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-01-05)

   รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอผลการออกแบบ และพัฒนา รวมถึงขั้นตอนการดำเนินการในโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาระบบฐานข้อมูล และระบบรายงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยเป้าหมายของโครงการนี้ มุ่งเน้นที่จะให้ทุกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 79,595 กองทุน มีการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศที่ถูกต้องและมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมีระบบฐานข้อมูลกลางของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่สามารถสืบค้นฐานข้อมูลกองทุนฯ การประมวลผล การรายงาน การเตือนภัย และระบบรักษาควา ...