Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำข้อมูลสารสนเทศจากการให้บริการอินเทอร์เน็ตมาวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อใช้ในการกำกับดูแล 

   ชูชาติ เตชะโพธิวรคุณ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-12-28)

   โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำข้อมูลสารสนเทศจากการให้บริการอินเทอร์เน็ตมาวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อใช้ในการกำกับดแล มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำข้อมูลสารสนเทศจากการให้บริการอินเทอร์เน็ตมาวิเคราะห์ และประมวลผลเพื่อใช้ในการกำกับดูแล 2. เพื่อทราบถึงความเหมาะสมของการจัดให้มีระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศจากการให้บริการอินเทอร์เน็ตในรูปแบบของศูนย์ข้อมูล (Data Center) ที่มีมาตรฐาน เพื่อรองรับภารกิจในการจัดเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลซึ่งต้องสามารถนำส่งตามกฎหมาย 3. เพื่อทราบว่าข้อมูลสารสนเทศที่เกิดจากการให้บริการอินเทอร์เน็ต ...