Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนา Big Data ด้านการท่องเที่ยวทางรถไฟ 

   ชยกฤต อัศวธิตานนท์ (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2023-02-02)

   โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนา Big Data ด้านการท่องเที่ยวทางรถไฟ ดำเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูลด้านการท่องเที่ยวทั้งจากการรถไฟแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวภายนอก อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมการท่องเที่ยว กรมศิลปากร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ ป่า และพันธุ์พืช ทั้งในส่วนที่เป็นข้อมูลแบบมีโครงสร้าง (Structured Data) กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Data) และไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Data) อาทิ แหล่งท่องเที่ยว เส้นทางการเดินทางข้อมูลบริการนักท่องเที่ยว ได้แก่ ร้านอาหาร โรงแรม และข้อมูลอื่นๆ พร้อมทั้งศึกษาเท ...