Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   กิจกรรมการส่งเสริม SMEs เข้าสู่ระบบการผลิตดิจิทัลด้วยจรวดสามลูก ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพ SMEs ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Value chain) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

   ธีร เจียศิริพงษ์กุล; อิศเรศ ธุชกัลยา; นภดล อุชายภิชาติ; ดุลยโชติ ชลศึกษ์; อภิวัฒน์ มุตตามระ; จักร ชวนอาษา; สวัสดิ์ ภาระราช; พิศาล แก้วประภา; สมศักดิ์ วงษ์ประดับไชย; ชลดา เหลืองอาภา; ศุภกิจ พฤกษอรุณ; อนินทยา คำกันยา; สนันตน์เขม อิชโรจน์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-09-15)

   จากนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในประเทศไทยตามแนวคิดประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ซึ่งเป็นการประสานความสามารถของเทคโนโลยีการผลิตเข้ากับเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น เพื่อให้สอดรับกับประเทศไทย 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้กำหนด 10 อุตสาหกรรม เป้าหมาย เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต ทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) และกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในฐานะหน่วยงานส่งเสริม และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนา SMEs ให้เข้าสู่ ประเทศไทย 4.0 ...