Now showing items 21-40 of 47

  • type-icon

   งานจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ กท. 

   จิรพล สังข์โพธิ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-06-24)

   กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพื่อสนับสนุนการบริหารและการให้บริการที่ผ่านมากองทางหลวงพิเศษฯ ประสบความสำเร็จในการใช้งานระดับหนึ่ง อย่างไรก็ดีทางกองทางหลวงพิเศษฯ ยังขาดผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรงอาจเนื่องมาจาก มิได้เป็นพันธกิจหลักของกองทางหลวงพิเศษฯ ดังนั้น กองทางหลวงพิเศษฯ จึงจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบำรุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อสนับสนุนกิจการต่าง ๆ ของกองทางหลวงพิเศษฯ รวมทั้งการให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาด้านการบริหารจัด ...
  • type-icon

   งานจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ กท. 

   จิรพล สังข์โพธิ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-06-24)

   กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ เพื่อสนับสนุนการบริหารและการให้บริการ ที่ผ่านมา กองทางหลวงพิเศษฯ ประสบความสำเร็จในการใช้งานระดับหนึ่ง อย่างไรก็ดี ทางกองทางหลวงพิเศษฯ ยังขาดผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง อาจเนื่องมาจาก มิได้เป็นพันธกิจหลักของกองทางหลวงพิเศษฯ ดังนั้น กองทางหลวงพิเศษฯ จึงจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบำรุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อสนับสนุนกิจการต่าง ๆ ของกองทางหลวงพิเศษฯ รวมทั้งการให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาด้านการบริห ...
  • type-icon

   งานจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   จิรพล สังข์โพธิ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-06-24)

   กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ เพื่อสนับสนุนการบริหารและการให้บริการ ที่ผ่านมา กองทางหลวงพิเศษฯ ประสบความสำเร็จในการใช้งานระดับหนึ่ง อย่างไรก็ดี ทางกองทางหลวงพิเศษฯ ยังขาดผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง อาจเนื่องมาจากมิได้เป็นพันธกิจหลักของกองทางหลวงพิเศษฯ ดังนั้น กองทางหลวงพิเศษฯ จึงจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบำรุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อสนับสนุนกิจการต่าง ๆ ของกองทางหลวงพิเศษฯ รวมทั้งการให้คำแนะนาในการแก้ปัญหาด้านการบริหา ...
  • type-icon

   ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ประกอบการ e-Commerce พร้อมจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการยกระดับศักยภาพในการค้าออนไลน์ 

   ธีรยุทธ โหรานนท์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-07-03)

   จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ประกอบการ e-Commerce พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการยกระดับ ศักยภาพในการค้าออนไลน์ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันและส่งเสริมการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศและนำไปสู่เป้าหมายในการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นองค์ประกอบในการขับเคลื่อนประเทศไทย ให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งมีเป้าหมายมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ ...
  • type-icon

   พัฒนาระบบ AI Edge Service และ AI Cloud Service สำหรับ AlChest4All เพื่อรองรับการตรวจคัดกรองภาพถ่ายเอกซเรย์ทรวงอกของโรงพยาบาลทั่วประเทศ 

   จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-09-11)

   เนื่องจากการติดตั้งระบบ AIChest4All ในปัจจุบันโรงพยาบาลที่ขอใช้งานจำเป็นต้องมีเครื่องแม่ข่ายที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับใช้ประมวลผลภาพถ่ายเอกซ์เรย์ทรวงอก ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายสำหรับโรงพยาบาลในชนบทและพื้นที่ห่างไกล อีกทั้งระบบ AIChest4All ในปัจจุบันทำงานในรูปแบบออฟไลน์ ทำให้ยากต่อการดูแลและแก้ไขในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขเวอร์ชั่นของซอฟท์แวร์ จึงเกิดแนวคิดในการออกแบบและพัฒนาระบบการให้บริการส่วนขอบ (Edge Service) และกลุ่มเมฆ (AI Cloud Service) โดยแยกหน่วยประมวลผลส่วนกลางมาติดตั้งไว้ที่โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีเพื่อรองรับการประมว ...
  • type-icon

   บริหารการสื่อสารด้านพลังงานบนสื่อโซเชียลมีเดีย ปี 2562 

   คมน์ พันธรักษ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-10-05)

   ตามที่ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้ว่าจ้าง สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินงานเป็นที่ปรึกษาเพื่อทำหน้าที่บริหารงานโครงการบริหารการสื่อสารด้านพลังงานบนสื่อโซเชียลมีเดีย ปีงบประมาณ 2562 สรุปผลการดำเนินงานดังนี้ 1) ให้คำแนะนำในการบริหารภาพรวมโครงการประชาสัมพันธ์ที่ สนพ. รับผิดชอบปีงบประมาณ 2562 2) วิเคราะห์และวางกรอบการสื่อสารโครงการประชาสัมพันธ์ปีงบประมาณ 2562 ที่ สนพ. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้มีประสิทธิภาพด้านการสื่อสาร 3) ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำ Inception ...
  • type-icon

   ทดสอบสายอากาศ ตราอักษร FiberHome รุ่น HXPM12X22WWWW1721065033T2C 

   วัชระ อมศิริ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-10-05)

   รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอผลการทดสอบพารามิเตอร์สายอากาศ FiberHomeHXPM12X22WWWW1721065033T2C ประกอบไปด้วยค่า Voltage Standing Wave Ratio, Isolation และ Passive Intermodulation ซึ่งเป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญก่อนที่จะนำสายอากาศไปใช้งาน โดยตามมาตรฐาน โดยค่า VSWR จะต้องมีค่าน้อยกว่า 1.5 ค่า Isolation มีค่ามากกว่า 30 dB และ ค่า Passive Intermodulation จะต้องมีค่าน้อยกว่า 150 dBc โดยทำการทดสอบสายอากาศภายในห้องไร้การสะท้อนของคลื่น (Anechoic Chamber) และ ใช้อุปกรณ์ประกอบไปด้วย Vector Network Analyzer และ PIM Analyzer จากผลการทดสอบสายอากาศ ค่าพารามิเตอร์ต่าง ...
  • type-icon

   วิเคราะห์คุณสมบัติของอุปกรณ์ส่วนควบวิทยุคมนาคม ตราอักษร Fiberhome จำนวน 8 รายการ 

   วัชระ อมศิริ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-10-05)

   รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอผลการทดสอบพารามิเตอร์สายอากาศ 1) Fiber-Home HXBG1V2W0608090T0H 2) Fiber-Home HXXD1V2W0204360T0H 3) Fiber-Home HXXD2L2W0405360T0H และ สปลิตเตอร์ 1) Fiber Home HXCP-0698-2700-06-300-N-NBW 2) Fiber Home HXPD-0698-2700-2-300N-NBW 3) Fiber Home HXPD-0698-2700-3-300NNBW 4) Fiber Home HXPD-0698-2700-4-300N-NBW 5) Fiber Home N-50-JWK ประกอบไปด้วยค่า Voltage Standing Wave Ratio, Isolation และ Passive Intermodulation ซึ่งเป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญก่อนที่จะนำสายอากาศไปใช้งาน โดยตามมาตรฐานค่า VSWR จะต้องมีค่าน้อยกว่า 1.5 ค่า Isolation ...
  • type-icon

   จัดทำนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศและข้อมูลให้ครอบคลุมระบบสำคัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

   สัญญา มิตรเอม (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-12-30)

   โครงการจัดทำนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศและข้อมูลให้ครอบคลุมระบบสำคัญ สำหรับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) จัดทำเพื่อการบริหารและจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศขององค์กรโดยนำมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC27001:2013 มาประยุกต์ใช้ตามขอบเขตของโครงการโดยครอบคลุมตั้งแต่การแต่งตั้งคณะทำงานที่เกี่ยวข้องจากฝ่ายบริหารองค์กร กำหนดนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย การประเมินความเสี่ยงของทรัพย์สินทางด้านสารสนเทศ การจัดการและความคุมความเสี่ยงต่อทรัพย์สินดังกล่าว การอบรมให้ความรู้และสร้างความตระหนักขอ ...
  • type-icon

   ประเมินความเสี่ยงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและปรับปรุงแผนการจัดการความต่อเนื่องในการทำงานของระบบสารสนเทศขององค์กร (IT Continuity Plan) 

   สัญญา มิตรเอม (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-12-30)

   โครงการจัดทำแผนการจัดการความต่อเนื่องในการทำงานของระบบสารสนเทศขององค์กร (IT Continuity Plan) ให้สอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร สำหรับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) จัดทำเพื่อ (1) เพื่อการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจและการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบ IT (2) เพื่อปรับปรุงแผนการจัดการความต่อเนื่องในการทำงานของระบบสารสนเทศขององค์กร (IT Continuity Plan) ให้สอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรปกติทุกองค์กรจะมีการจัดทำแผนการจัดการความต่อเนื่องในการทำงานของระบบสารสนเทศ (IT Continuity Plan) ...
  • type-icon

   วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบรายงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

   นพพร ลีปรีชานนท์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-01-05)

   รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอผลการออกแบบ และพัฒนา รวมถึงขั้นตอนการดำเนินการในโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาระบบฐานข้อมูล และระบบรายงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยเป้าหมายของโครงการนี้ มุ่งเน้นที่จะให้ทุกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 79,595 กองทุน มีการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศที่ถูกต้องและมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมีระบบฐานข้อมูลกลางของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่สามารถสืบค้นฐานข้อมูลกองทุนฯ การประมวลผล การรายงาน การเตือนภัย และระบบรักษาควา ...
  • type-icon

   จัดเก็บข้อมูลทรัพย์สินงานทางและสะพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (กลุ่มที่ 2) 

   อุรุยา วีสกุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-08-27)

   กรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลทรัพย์สินงานทางและสะพานบนโครงข่ายกว่า 44,000กิโลเมตร ด้วยเครื่องมือสำรวจและจัดทำแผนที่แบบเคลื่อนที่ได้ (Mobile Mapping System, MMS) โดยใช้เทคโนโลยี Light Detection and Ranging (LiDAR) ในงานสำรวจ บทความฉบับนี้ได้พัฒนาต้นแบบระบบวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ มาวิเคราะห์ข้อมูลทรัพย์สินงานทางโดยอัตโนมัติ เพื่อนำข้อมูลทรัพย์สินที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล ไปใช้ในงานระบบบริหารงานบำรุงรักษาทาง และสะพาน ส่งผลให้การวางแผนงาน และการบริหารจัดการเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เหมาะสม และรวดเร็ว ทนต่อเหตการณ์ ...
  • type-icon

   พัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 

   พาณุวงศ์ คัมภิรารักษ์; มฑุปายาส ทองมาก; คมน์ พันธรักษ์; ลัดดาวัลย์ แก้วกิติพงษ์; ปิเตอร์ รักธรรม; วินัย นาดี (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-09-15)

   โครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาไปสู่การใช้ระบบดิจิทัลมากขึ้น โดยมีองค์ประกอบ 4 ส่วน คือ - พัฒนาระบบการนำเข้าข้อมูลตามแบบ iSingleForm ทั้งแบบแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานรายเดือน (ร.ง.8) และแบบแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานรายปี (ร.ง.9) ตามที่กฎหมายกำหนดภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นไปประมวลผลเป็นค่าดัชนีอุตสาหกรรม รายงานผลิตภาพอุตสาหกรรม ภาวะอุตสาหกรรมรายเดือน ภาวะอุตสาหกรรมรายไตรมาสและรายปี เพื่อติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ - พัฒนาระบบก ...
  • type-icon

   กิจกรรมการส่งเสริม SMEs เข้าสู่ระบบการผลิตดิจิทัลด้วยจรวดสามลูก ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพ SMEs ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Value chain) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

   ธีร เจียศิริพงษ์กุล; อิศเรศ ธุชกัลยา; นภดล อุชายภิชาติ; ดุลยโชติ ชลศึกษ์; อภิวัฒน์ มุตตามระ; จักร ชวนอาษา; สวัสดิ์ ภาระราช; พิศาล แก้วประภา; สมศักดิ์ วงษ์ประดับไชย; ชลดา เหลืองอาภา; ศุภกิจ พฤกษอรุณ; อนินทยา คำกันยา; สนันตน์เขม อิชโรจน์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-09-15)

   จากนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในประเทศไทยตามแนวคิดประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ซึ่งเป็นการประสานความสามารถของเทคโนโลยีการผลิตเข้ากับเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น เพื่อให้สอดรับกับประเทศไทย 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้กำหนด 10 อุตสาหกรรม เป้าหมาย เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต ทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) และกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในฐานะหน่วยงานส่งเสริม และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนา SMEs ให้เข้าสู่ ประเทศไทย 4.0 ...
  • type-icon

   บูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศทางหลวงชนบท (Integration Geo Informatics) 

   อุรุยา วีสกุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-12-20)

   ปัจจุบันกรมทางหลวงชนบทมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น เทคโนโลยี IoT มาใช้เพื่อตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์บนสายทางเทคโนโลยี การสำรวจสมัยใหม่โดยใช้กล้อง CCTV มาใช้ในการตรวจสอบสภาพการจราจร หรือเทคโนโลยีด้านฐานข้อมูลเชิงแผนที่ (GIS) มาใช้ในการบริหารจัดการตำแหน่งสายทาง เป็นต้น โดยการบูรณาการข้อมูลร่วมกันภายในหน่วยงาน ทั้งจากฐานข้อมูลและอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่าง ๆ เช่น กล้อง CCTV อุปกรณ์ ตรวจวัดสัญญาณไฟฟ้าส่องสว่าง จะมีส่วนช่วยให้การกำกับ ติดตามผลสัมฤธิ์การดำเนินงานของหน่วยงานให้ ...
  • type-icon

   พัฒนามาตรฐาน นำเข้า และแลกเปลี่ยนข้อมูลกลางของกรมทางหลวงชนบท (ระยะที่ 2) 

   ทัศฐา ศรีวาลัย (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-12-20)

   กรมทางหลวงชนบท ได้ดำเนินการจัดทำมาตรฐานข้อมูล ( Data Standard) เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูล รวมถึงการบูรณาการข้อมูลด้วยระบบฐานข้อมูลกลางสำหรับการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลของหน่วยงานภายในและภายนอก ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้ภาครัฐใช้ ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) กรมทางหลวงชนบทจึงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินโครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic and Business Intelligence) เพื่อตอบสนองในประเด็นของการติดตามประเมินผลความสำเร็จของหน่วยงานตามข้อเสนอการปฏิบัติราชการเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ...
  • type-icon

   ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำข้อมูลสารสนเทศจากการให้บริการอินเทอร์เน็ตมาวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อใช้ในการกำกับดูแล 

   ชูชาติ เตชะโพธิวรคุณ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-12-28)

   โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำข้อมูลสารสนเทศจากการให้บริการอินเทอร์เน็ตมาวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อใช้ในการกำกับดแล มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำข้อมูลสารสนเทศจากการให้บริการอินเทอร์เน็ตมาวิเคราะห์ และประมวลผลเพื่อใช้ในการกำกับดูแล 2. เพื่อทราบถึงความเหมาะสมของการจัดให้มีระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศจากการให้บริการอินเทอร์เน็ตในรูปแบบของศูนย์ข้อมูล (Data Center) ที่มีมาตรฐาน เพื่อรองรับภารกิจในการจัดเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลซึ่งต้องสามารถนำส่งตามกฎหมาย 3. เพื่อทราบว่าข้อมูลสารสนเทศที่เกิดจากการให้บริการอินเทอร์เน็ต ...
  • type-icon

   พัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการจดบันทึกทางการแพทย์และการจดบันทึกทางการพยาบาลบูรณาการร่วมกับการรู้จำเสียงพูดสำหรับการถอดรหัสทางการแพทย์ภาษาไทย: เฟสที่ 2 

   จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565)

   การรู้จำเสียงพูดถูกพัฒนาและแข่งขันโดยหลายบริษัททั่วโลกจนสามารถนำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน มีทั้งแบบเสียค่าใช้จ่ายและไม่เสียค่าใช้จ่ายกูเกิล (Google) คือผู้บริการเกี่ยวกับการรู้จำเสียงพูดเช่นกัน โดยใช้ชื่อว่า Speech-to-Text: Automatic Speech Recognition ซึ่งรองรับภาษาต่าง ๆ ทั่วโลกจำนวนมากกว่า 125 ภาษา รวมถึงภาษาไทย แต่ปัญหาหลักคือ บริบทของแบบจำลองใน Speech-to-Text API เป็นบริบททั่วไป (general) ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน แม้ว่าจะสามารถเลือกแบบจำลองโดยระบุบริบทได้ แต่บริบทนั้นไม่ครอบคลุมถึงบริบทในการทำหมายเหตุแพทย์และพยาบาล ซึ่งมีคำศัพท์เฉพาะทางการแ ...
  • type-icon

   ส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ SMEs ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 

   สุวรรณ จันทิวาสารกิจ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565-01-04)

   จากการที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ทางภาครัฐจะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถนำเครื่องมือทางด้านดิจิทัลมาปรับใช้ในองค์กรเพื่อการบริหารจัดการในองค์กร เพราะในปัจจุบันมีการแข่งขันค่อนข้างสูงจึงต้องทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวนำเครื่องมือทางด้านดิจิทัลมาช่วยในการดำเนินธุรกิจให้มีความคล่องแคล่วมากขึ้นจากโครงการนี้ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสามารถลดต้นทุนของสินค้าหรือบริการ ลดของเสียในการผลิตหรือในการจัดเก็บสินค้าอีกทั้งเพิ่มยอดขายให้มากขึ้นโดยทั้งหมดนี้ต้องอาศัยเคร ...
  • type-icon

   เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปี 2563 

   อัญณิฐา ดิษฐานนท์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565-03-04)

   สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปี 2563 ขึ้นเพื่อ 1) เพื่อสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ซึ่งครอบคลุมทั้งผู้ประกอบการเอกชน ร้านค้า สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกรต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก ตาก อุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ และอุทัยธานี ซึ่งแบ่งกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงานออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 1) กลุ่มบุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจการตลาดออนไลน์ (กลุ่ม D) จำนวน ...