Now showing items 21-40 of 50

  • type-icon

   บำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 

   กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-06-12)

   กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพื่อสนับสนุนการบริหารและการให้บริการ ที่ผ่านมา กองทางหลวงพิเศษฯ ประสบความสำเร็จในการใช้งานระดับหนึ่ง อย่างไรก็ดีทางกองทางหลวงพิเศษฯ ยังขาดผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง อาจเนื่องมาจาก มิได้เป็นพันธกิจหลักของกองทางหลวงพิเศษฯ ดังนั้น กองทางหลวงพิเศษฯ จึงจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบำรุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อสนับสนุนกิจการต่าง ๆ ของกองทางหลวงพิเศษฯ รวมทั้งการให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาด้านการบริหาร ...
  • type-icon

   บูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศทางหลวงชนบท (Integration Geo Informatics) 

   อุรุยา วีสกุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-12-20)

   ปัจจุบันกรมทางหลวงชนบทมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น เทคโนโลยี IoT มาใช้เพื่อตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์บนสายทางเทคโนโลยี การสำรวจสมัยใหม่โดยใช้กล้อง CCTV มาใช้ในการตรวจสอบสภาพการจราจร หรือเทคโนโลยีด้านฐานข้อมูลเชิงแผนที่ (GIS) มาใช้ในการบริหารจัดการตำแหน่งสายทาง เป็นต้น โดยการบูรณาการข้อมูลร่วมกันภายในหน่วยงาน ทั้งจากฐานข้อมูลและอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่าง ๆ เช่น กล้อง CCTV อุปกรณ์ ตรวจวัดสัญญาณไฟฟ้าส่องสว่าง จะมีส่วนช่วยให้การกำกับ ติดตามผลสัมฤธิ์การดำเนินงานของหน่วยงานให้ ...
  • type-icon

   ประเมินความเสี่ยงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและปรับปรุงแผนการจัดการความต่อเนื่องในการทำงานของระบบสารสนเทศขององค์กร (IT Continuity Plan) 

   สัญญา มิตรเอม (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-12-30)

   โครงการจัดทำแผนการจัดการความต่อเนื่องในการทำงานของระบบสารสนเทศขององค์กร (IT Continuity Plan) ให้สอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร สำหรับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) จัดทำเพื่อ (1) เพื่อการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจและการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบ IT (2) เพื่อปรับปรุงแผนการจัดการความต่อเนื่องในการทำงานของระบบสารสนเทศขององค์กร (IT Continuity Plan) ให้สอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรปกติทุกองค์กรจะมีการจัดทำแผนการจัดการความต่อเนื่องในการทำงานของระบบสารสนเทศ (IT Continuity Plan) ...
  • type-icon

   พัฒนาต้นแบบระบบอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่งแบบชาญฉลาดสำหรับจัดการ แบตเตอรี่แบบเปลี่ยนได้ 

   รัชฎา คงคะจันทร์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565-03-14)

   ปัจจุบันวิวัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีด้านพลังงาน ด้วยความจำเป็นจากปัญหาอันเกิดจากการใช้พลังงานจากน้ำมันเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป จึงเป็นสาเหตุทำให้เกิดพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การใช้พลังงานทางเลือกอื่น เช่น พลังงานไฟฟ้า ประกอบกับพัฒนาการของรถยนต์และยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า วิวัฒนาการที่เกิดขึ้นอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (Internet of things) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่จะทำให้เราสามารถสร้างเครือข่าย ติดตาม รับส่งข้อมูลข่าวสารจากอุปกรณ์และนำมา ...
  • type-icon

   พัฒนามาตรฐาน นำเข้า และแลกเปลี่ยนข้อมูลกลางของกรมทางหลวงชนบท (ระยะที่ 2) 

   ทัศฐา ศรีวาลัย (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-12-20)

   กรมทางหลวงชนบท ได้ดำเนินการจัดทำมาตรฐานข้อมูล ( Data Standard) เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูล รวมถึงการบูรณาการข้อมูลด้วยระบบฐานข้อมูลกลางสำหรับการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลของหน่วยงานภายในและภายนอก ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้ภาครัฐใช้ ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) กรมทางหลวงชนบทจึงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินโครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic and Business Intelligence) เพื่อตอบสนองในประเด็นของการติดตามประเมินผลความสำเร็จของหน่วยงานตามข้อเสนอการปฏิบัติราชการเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ...
  • type-icon

   พัฒนาระบบ AI Edge Service และ AI Cloud Service สำหรับ AlChest4All เพื่อรองรับการตรวจคัดกรองภาพถ่ายเอกซเรย์ทรวงอกของโรงพยาบาลทั่วประเทศ 

   จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-09-11)

   เนื่องจากการติดตั้งระบบ AIChest4All ในปัจจุบันโรงพยาบาลที่ขอใช้งานจำเป็นต้องมีเครื่องแม่ข่ายที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับใช้ประมวลผลภาพถ่ายเอกซ์เรย์ทรวงอก ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายสำหรับโรงพยาบาลในชนบทและพื้นที่ห่างไกล อีกทั้งระบบ AIChest4All ในปัจจุบันทำงานในรูปแบบออฟไลน์ ทำให้ยากต่อการดูแลและแก้ไขในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขเวอร์ชั่นของซอฟท์แวร์ จึงเกิดแนวคิดในการออกแบบและพัฒนาระบบการให้บริการส่วนขอบ (Edge Service) และกลุ่มเมฆ (AI Cloud Service) โดยแยกหน่วยประมวลผลส่วนกลางมาติดตั้งไว้ที่โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีเพื่อรองรับการประมว ...
  • type-icon

   พัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 

   พาณุวงศ์ คัมภิรารักษ์; มฑุปายาส ทองมาก; คมน์ พันธรักษ์; ลัดดาวัลย์ แก้วกิติพงษ์; ปิเตอร์ รักธรรม; วินัย นาดี (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-09-15)

   โครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาไปสู่การใช้ระบบดิจิทัลมากขึ้น โดยมีองค์ประกอบ 4 ส่วน คือ - พัฒนาระบบการนำเข้าข้อมูลตามแบบ iSingleForm ทั้งแบบแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานรายเดือน (ร.ง.8) และแบบแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานรายปี (ร.ง.9) ตามที่กฎหมายกำหนดภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นไปประมวลผลเป็นค่าดัชนีอุตสาหกรรม รายงานผลิตภาพอุตสาหกรรม ภาวะอุตสาหกรรมรายเดือน ภาวะอุตสาหกรรมรายไตรมาสและรายปี เพื่อติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ - พัฒนาระบบก ...
  • type-icon

   พัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 

   พาณุวงศ์ คัมภิรารักษ์ (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2022-12-20)

   โครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2655 เป็นโครงการระยะที่ 3 ต่อจากปีงบประมาณ 2564 เพื่อพัฒนาและต่อยอดการนำเข้าข้อมูลและการรายงานไปสู่การใช้ระบบดิจิทัลมากขึ้น โดยมีงานหลัก ดังนี้ 1) การปรับปรุงระบบการแจ้งข้อมูลรายเดือนและรายปีของผู้ประกอบการตามแบบฟอร์ม Single Forms ของกระทรวงอุตสาหกรรม (Digital Survey) ให้มีประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการมากขึ้น 2) การพัฒนาระบบการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่นำเข้าสู่ระบบด้วยกระบวนการทางสถิติ และการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย ...
  • type-icon

   พัฒนาระบบการให้บริการลูกค้าผ่าน Internet แบบครบวงจร PEA Smart Plus การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

   ชัยวัฒน์ อุตตมากร (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562)

   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีลูกค้าจำนวน 18.553 ล้านราย (หนังสือข้อมูลสำคัญ กฟภ.ประจำเดือน ก.ย.2559) ซึ่ง กฟภ. ได้จัดช่องทางให้บริการแก่ลูกค้าในหลายช่องทาง ได้แก่ สำนักงานการไฟฟ้า(PEA Front Office), PEA Shop , PEA Mobile Shop , Web site ของ กฟภ. และ 1129 PEA Call center เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า ในการขอใช้ไฟฟ้า ชำระเงินค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง และบริการอื่น ๆ โดยเฉพาะการชำระเงินค่าไฟฟ้า ได้จัดช่องทางสนับสนุนเพิ่มเติม ดังนี้ ตัวแทนจุดบริการชำระเงินค่าไฟฟ้า เช่น Counter Service, บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด, TESCO LOTUS, Big C, บริษัท ทีโอที ...
  • type-icon

   พัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการจดบันทึกทางการแพทย์และการจดบันทึกทางการพยาบาลบูรณาการร่วมกับการรู้จำเสียงพูดสำหรับการถอดรหัสทางการแพทย์ภาษาไทย: เฟสที่ 2 

   จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565)

   การรู้จำเสียงพูดถูกพัฒนาและแข่งขันโดยหลายบริษัททั่วโลกจนสามารถนำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน มีทั้งแบบเสียค่าใช้จ่ายและไม่เสียค่าใช้จ่ายกูเกิล (Google) คือผู้บริการเกี่ยวกับการรู้จำเสียงพูดเช่นกัน โดยใช้ชื่อว่า Speech-to-Text: Automatic Speech Recognition ซึ่งรองรับภาษาต่าง ๆ ทั่วโลกจำนวนมากกว่า 125 ภาษา รวมถึงภาษาไทย แต่ปัญหาหลักคือ บริบทของแบบจำลองใน Speech-to-Text API เป็นบริบททั่วไป (general) ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน แม้ว่าจะสามารถเลือกแบบจำลองโดยระบุบริบทได้ แต่บริบทนั้นไม่ครอบคลุมถึงบริบทในการทำหมายเหตุแพทย์และพยาบาล ซึ่งมีคำศัพท์เฉพาะทางการแ ...
  • type-icon

   ระบบอำนวยความสะดวกในการจดบันทึกทางการแพทย์และการจดบันทึกทางการพยาบาลบูรณาการร่วมกับการรู้จำเสียงพูดสำหรับการถอดรหัสทางการแพทย์ภาษาไทย: เฟสที่ 1 

   จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565-07-22)

   งานวิจัยนี้พัฒนาการทําหมายเหตุแพทย์และพยาบาลอย่างอัตโนมัติจากเสียงพูดบนสมาร์ตโฟน โดยใช้ เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกสําหรับสร้างแบบจําลองรู้จําเสียงพูด โดยพัฒนา 4 ส่วนที่สําคัญ ได้แก่ 1) การพัฒนาแอปพลิเคชันสําหรับเก็บข้อมูลสําหรับเก็บเสียงพูดบนสมาร์ตโฟนด้วยวิธีการส่งข้อมูลต่อเนื่อง ให้สามารถรองรับหลายคน เก็บบันทึกเสียงข้อมูล และแสดงผลการถอดความได้อย่างต่อเนื่องและทัน ท่วงที 2) การเก็บรวบรวมข้อมูลเสียงพูดจากแพทย์และพยาบาลที่ปฎิบัติงานในโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี จากข้อมูลทั้งหมดที่เก็บรวบรวมได้จะมีเวลาของข้อมูลเสียงทั้งสิ้น 233 ชั่วโมง 1 นาที 33 วินาที ...
  • type-icon

   วิจัยเพื่อพัฒนาการเชื่อมโยงกล้องวงจรปิดและระบบ รู้จํา เพื่อค้นหาผู้ต้องหาตามหมายจับไม่มีคุณภาพประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม 

   ชุมพล บุญมี (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-06-15)

   กองบังคับการตำรวจนครบาล 8 ได้รวบรวมเก็บภาพคนร้ายตามหมายจับไม่มีคุณภาพที่ค้างอยู่ -ข้อมูลภาพคนร้ายดังกล่าวถูกจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถจัดทำเป็นฐานข้อมูลภาพคนร้ายได้ ที่ผ่านมาได้มีความพยายามในการใช้ข้อมูลภาพคนร้ายดังกล่าวในการค้นหาเบาะแสคนร้ายจากกล้องวงจรปิด แต่ความพยายามดังกล่าวจำเป็นต้องใช้แรงงานคนเป็นจำนวนมาก และใช้ระยะเวลาในการค้นหานาน จึงทำให้การค้นหาผู้ต้องหาดังกล่าวไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร จำเป็นต้องศึกษาหาแนวทางวิธีการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการค้นหาผู้ต้องหาตามหมายจับไม่มีคุณภาพ ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการตรวจจับวัตถุ/ใบหน้า ...
  • type-icon

   วิจัยเพื่อพัฒนาการเชื่อมโยงกล้องวงจรปิดและระบบรู้จํา เพื่อค้นหาผู้ต้องหาตามหมายจับไม่มีคุณภาพประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

   ชุมพล บุญมี (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-06-15)

   กองบังคับการตำรวจนครบาล 8 ได้รวบรวมเก็บภาพคนร้ายตามหมายจับไม่มีคุณภาพที่ค้างอยู่ -ข้อมูลภาพคนร้ายดังกล่าวถูกจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถจัดทำเป็นฐานข้อมูลภาพคนร้ายได้ ที่ผ่านมาได้มีความพยายามในการใช้ข้อมูลภาพคนร้ายดังกล่าวในการค้นหาเบาะแสคนร้ายจากกล้องวงจรปิด แต่ความพยายามดังกล่าวจำเป็นต้องใช้แรงงานคนเป็นจำนวนมาก และใช้ระยะเวลาในการค้นหานาน จึงทำให้การค้นหาผู้ต้องหาดังกล่าวไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร จำเป็นต้องศึกษาหาแนวทางวิธีการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการค้นหาผู้ต้องหาตามหมายจับไม่มีคุณภาพ ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการตรวจจับวัตถุ/ใบหน้า ...
  • type-icon

   วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบรายงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

   นพพร ลีปรีชานนท์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-01-05)

   รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอผลการออกแบบ และพัฒนา รวมถึงขั้นตอนการดำเนินการในโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาระบบฐานข้อมูล และระบบรายงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยเป้าหมายของโครงการนี้ มุ่งเน้นที่จะให้ทุกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 79,595 กองทุน มีการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศที่ถูกต้องและมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมีระบบฐานข้อมูลกลางของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่สามารถสืบค้นฐานข้อมูลกองทุนฯ การประมวลผล การรายงาน การเตือนภัย และระบบรักษาควา ...
  • type-icon

   วิเคราะห์คุณสมบัติของอุปกรณ์ส่วนควบวิทยุคมนาคม ตราอักษร Fiberhome จำนวน 8 รายการ 

   วัชระ อมศิริ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-10-05)

   รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอผลการทดสอบพารามิเตอร์สายอากาศ 1) Fiber-Home HXBG1V2W0608090T0H 2) Fiber-Home HXXD1V2W0204360T0H 3) Fiber-Home HXXD2L2W0405360T0H และ สปลิตเตอร์ 1) Fiber Home HXCP-0698-2700-06-300-N-NBW 2) Fiber Home HXPD-0698-2700-2-300N-NBW 3) Fiber Home HXPD-0698-2700-3-300NNBW 4) Fiber Home HXPD-0698-2700-4-300N-NBW 5) Fiber Home N-50-JWK ประกอบไปด้วยค่า Voltage Standing Wave Ratio, Isolation และ Passive Intermodulation ซึ่งเป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญก่อนที่จะนำสายอากาศไปใช้งาน โดยตามมาตรฐานค่า VSWR จะต้องมีค่าน้อยกว่า 1.5 ค่า Isolation ...
  • type-icon

   วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและการตรวจพิสูจน์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

   วินัย รักสุนทร (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562)

   เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนาให้ระบบสารสนเทศด้านนิติวิทยาศาสตร์มีความทันสมัย สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม โครงการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและการตรวจพิสูจน์ ได้ดำเนินการวิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศนิติวิทยาศาสตร์ใหม่ให้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น Big Data, Artificial Intelligent, Mobile Technology เป็นต้น มีระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการระดับผู้บริหาร ระบบ LIMS (Laboratory Information Management System) สามารถบันทึกผลการตรวจพิสูจน์แบบ Real-time ...
  • type-icon

   วิเคราะห์ออกแบบแพลตฟอร์มเฝ้าระวัง ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค เพื่อลดความเสี่ยง และผลกระทบทางสุขภาพกลุ่มวัย ครอบครัว และกลุ่มเปราะบาง 

   ศราวุธ แรมจันทร์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565-05-25)

   กรมอนามัยมุ่งพัฒนาแพลตฟอร์มเฝ้าระวัง ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบทางสุขภาพกลุ่มวัย ครอบครัวและกลุ่มเปราะบาง โดยได้ทำการรวบรวมข้อมูลจากการจัดทำการประชุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารกรมอนามัย และได้รับผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ข้อมูลคือข้อกำหนดของระบบดิจิทัล ประกอบด้วย ระบบบริการสุขภาพประจำตัวประชาชน ระบบบริการผู้ประกอบการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ระบบบริหารงานสำหรับเจ้าหน้าที่ ข้อมูลความคุ้มค่า ความเหมาะสมและความปลอดภัยของการใช้ Government Data Center and Cloud Service รวมถึงผลการศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลย ...
  • type-icon

   ศึกษา ออกแบบ และจัดทำขอบเขตของงานการจัดตั้งระบบชำระดุลส่วนกลาง (Central Clearing House CCH) 

   อุรุยา วีสกุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2020-05-15)

   การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงคมนาคม มีหน้าที่ในการช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาจราจร โดยดำเนินการก่อสร้างทางพิเศษ บำรุงรักษาทางพิเศษ จัดดำเนินการหรือดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วในการจราจรและการขนส่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อให้ภารกิจหน้าที่ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กทพ. จึงนำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยสนับสนุนซึ่งถือเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญในการสนับสนุนงานในทุกด้าน ทั้งในด้านการบริการประชาชน ด้านการบริหารจัดการและควบคุมทางพิเศษ ...
  • type-icon

   ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำข้อมูลสารสนเทศจากการให้บริการอินเทอร์เน็ตมาวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อใช้ในการกำกับดูแล 

   ชูชาติ เตชะโพธิวรคุณ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-12-28)

   โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำข้อมูลสารสนเทศจากการให้บริการอินเทอร์เน็ตมาวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อใช้ในการกำกับดแล มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำข้อมูลสารสนเทศจากการให้บริการอินเทอร์เน็ตมาวิเคราะห์ และประมวลผลเพื่อใช้ในการกำกับดูแล 2. เพื่อทราบถึงความเหมาะสมของการจัดให้มีระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศจากการให้บริการอินเทอร์เน็ตในรูปแบบของศูนย์ข้อมูล (Data Center) ที่มีมาตรฐาน เพื่อรองรับภารกิจในการจัดเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลซึ่งต้องสามารถนำส่งตามกฎหมาย 3. เพื่อทราบว่าข้อมูลสารสนเทศที่เกิดจากการให้บริการอินเทอร์เน็ต ...
  • type-icon

   ศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการให้บริการตามมาตรฐานที่ สสปน. 

   ชัยวัฒน์ อุตตมากร (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-02-06)

   1) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีพันธกิจในการเพิ่มรายได้เข้าประเทศไทย และสร้างศักยภาพทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยสู่การแข่งขันในตลาดโลก โดยหนึ่งในภารกิจของ สสปน. คือ การสนับสนุนแก่หน่วยงานต่างๆ ในการจัดการประชุมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการในประเทศไทยตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการว่าด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ พ.ศ. 2555 2) คำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ สสปน. ตัวชี้วัดที่ 3.4 ระดับความสำเร็จในการด ...