Now showing items 12-30 of 30

 • type-icon

  ด้านสารสนเทศ ประจำกรม 

  ทวีศักดิ์ กิจกาญจนารัตน์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562)

  เนื่องจากปัจจุบัน กรมทางหลวงชนบทยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ทำให้การพัฒนาระบบงานด้านต่าง ๆ ทั้งด้าน Hardware, Software, Application และ Database อาจไม่เป็นไปตามมาตรฐาน คุ้มค่า และสอดคล้องกับระบบงานและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ ดังนั้นจงจำเป็นใช้ผู้ทีมีความรู้ ความเชี่ยวชาญเข้ามาช่วยให้ข้อแนะนำและให้คำปรึกษาในด้านการพัฒนาระบบงานในด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ยังรวมถึงช่วยพัฒนาบุคลากรของกรมทางหลวงชนบท ให้มีความรู้ความสามารถในการควบคุม ดูแลระบบงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสนับส ...
 • type-icon

  ดำเนินการทดสอบสายอากาศ ตราอักษร TAG รุ่น TAG79-21R-4P30 

  วัชระ อมศิริ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2020-05-22)

  รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอผลการทดสอบพารามิเตอร์สายอากาศ ตราอักษร TAG รุ่น TAG79-21R-4P30 ประกอบไปด้วยค่า Voltage Standing Wave Ratio, Isolation และ Passive Intermodulation ซึ่งเป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญก่อนที่จะนำสายอากาศไปใช้งาน โดยตามมาตรฐาน โดยค่า VSWR จะต้องมีค่าน้อยกว่า 1.5 ค่า Isolation มีค่ามากกว่า 30 dB และ ค่า Passive Intermodulation จะต้องมีค่าน้อยกว่า 150 dBc โดยทำการทดสอบสายอากาศภายในห้องไร้การสะท้อนของคลื่น (Anechoic Chamber) และใช้อุปกรณ์ประกอบไปด้วย Vector Network Analyzer และ PIM Analyzer จากผลการทดสอบสายอากาศ ค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ...
 • type-icon

  ทดสอบสายอากาศ ตราอักษร FiberHome รุ่น HXPM12X22WWWW1721065033T2C 

  วัชระ อมศิริ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-10-05)

  รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอผลการทดสอบพารามิเตอร์สายอากาศ FiberHomeHXPM12X22WWWW1721065033T2C ประกอบไปด้วยค่า Voltage Standing Wave Ratio, Isolation และ Passive Intermodulation ซึ่งเป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญก่อนที่จะนำสายอากาศไปใช้งาน โดยตามมาตรฐาน โดยค่า VSWR จะต้องมีค่าน้อยกว่า 1.5 ค่า Isolation มีค่ามากกว่า 30 dB และ ค่า Passive Intermodulation จะต้องมีค่าน้อยกว่า 150 dBc โดยทำการทดสอบสายอากาศภายในห้องไร้การสะท้อนของคลื่น (Anechoic Chamber) และ ใช้อุปกรณ์ประกอบไปด้วย Vector Network Analyzer และ PIM Analyzer จากผลการทดสอบสายอากาศ ค่าพารามิเตอร์ต่าง ...
 • type-icon

  ที่ปรึกษาด้านไอซีที ประจำปีงบประมาณ 2554 

  ทวีศักดิ์ กิจกาญจนารัตน์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2011)
 • type-icon

  บริหารการสื่อสารด้านพลังงานบนสื่อโซเชียลมีเดีย ปี 2562 

  คมน์ พันธรักษ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-10-05)

  ตามที่ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้ว่าจ้าง สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินงานเป็นที่ปรึกษาเพื่อทำหน้าที่บริหารงานโครงการบริหารการสื่อสารด้านพลังงานบนสื่อโซเชียลมีเดีย ปีงบประมาณ 2562 สรุปผลการดำเนินงานดังนี้ 1) ให้คำแนะนำในการบริหารภาพรวมโครงการประชาสัมพันธ์ที่ สนพ. รับผิดชอบปีงบประมาณ 2562 2) วิเคราะห์และวางกรอบการสื่อสารโครงการประชาสัมพันธ์ปีงบประมาณ 2562 ที่ สนพ. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้มีประสิทธิภาพด้านการสื่อสาร 3) ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำ Inception ...
 • type-icon

  บำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 

  กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-06-12)

  กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพื่อสนับสนุนการบริหารและการให้บริการ ที่ผ่านมา กองทางหลวงพิเศษฯ ประสบความสำเร็จในการใช้งานระดับหนึ่ง อย่างไรก็ดีทางกองทางหลวงพิเศษฯ ยังขาดผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง อาจเนื่องมาจาก มิได้เป็นพันธกิจหลักของกองทางหลวงพิเศษฯ ดังนั้น กองทางหลวงพิเศษฯ จึงจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบำรุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อสนับสนุนกิจการต่าง ๆ ของกองทางหลวงพิเศษฯ รวมทั้งการให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาด้านการบริหาร ...
 • type-icon

  ประเมินความเสี่ยงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและปรับปรุงแผนการจัดการความต่อเนื่องในการทำงานของระบบสารสนเทศขององค์กร (IT Continuity Plan) 

  สัญญา มิตรเอม (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-12-30)

  โครงการจัดทำแผนการจัดการความต่อเนื่องในการทำงานของระบบสารสนเทศขององค์กร (IT Continuity Plan) ให้สอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร สำหรับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) จัดทำเพื่อ (1) เพื่อการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจและการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบ IT (2) เพื่อปรับปรุงแผนการจัดการความต่อเนื่องในการทำงานของระบบสารสนเทศขององค์กร (IT Continuity Plan) ให้สอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรปกติทุกองค์กรจะมีการจัดทำแผนการจัดการความต่อเนื่องในการทำงานของระบบสารสนเทศ (IT Continuity Plan) ...
 • type-icon

  แผนแม่บทการดำเนินงานสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอลการประกอบกิจการบริการสาธารณะ ประเภท 1 

  พจนา ธูปแก้ว (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2020-05-28)

  การกีฬาแห่งประเทศไทยได้มอบหมายให้สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้ดําเนินการจัดทําแผนแม่บทการดําเนินงานสถานีโทรทัศน์กีฬาระบบดิจิตอลการประกอบกิจการสาธารณะ ประเภทที่1 (กีฬา สุขภาพ อนามัย และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน) หรือสถานีโทรทัศน์ช่องกีฬาไทย (Thai Sports Channel) เพื่อเสนอขอให้ได้รับใบอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) เป็นผู้จัดตั้งสถานีโทรทัศน์ในรูปแบบ ดังกล่าว สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดําเนินการศึกษาทั้งวิจ ...
 • type-icon

  พัฒนาระบบ AI Edge Service และ AI Cloud Service สำหรับ AlChest4All เพื่อรองรับการตรวจคัดกรองภาพถ่ายเอกซเรย์ทรวงอกของโรงพยาบาลทั่วประเทศ 

  จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-09-11)

  เนื่องจากการติดตั้งระบบ AIChest4All ในปัจจุบันโรงพยาบาลที่ขอใช้งานจำเป็นต้องมีเครื่องแม่ข่ายที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับใช้ประมวลผลภาพถ่ายเอกซ์เรย์ทรวงอก ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายสำหรับโรงพยาบาลในชนบทและพื้นที่ห่างไกล อีกทั้งระบบ AIChest4All ในปัจจุบันทำงานในรูปแบบออฟไลน์ ทำให้ยากต่อการดูแลและแก้ไขในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขเวอร์ชั่นของซอฟท์แวร์ จึงเกิดแนวคิดในการออกแบบและพัฒนาระบบการให้บริการส่วนขอบ (Edge Service) และกลุ่มเมฆ (AI Cloud Service) โดยแยกหน่วยประมวลผลส่วนกลางมาติดตั้งไว้ที่โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีเพื่อรองรับการประมว ...
 • type-icon

  พัฒนาระบบการให้บริการลูกค้าผ่าน Internet แบบครบวงจร PEA Smart Plus การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

  ชัยวัฒน์ อุตตมากร (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562)

  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีลูกค้าจำนวน 18.553 ล้านราย (หนังสือข้อมูลสำคัญ กฟภ.ประจำเดือน ก.ย.2559) ซึ่ง กฟภ. ได้จัดช่องทางให้บริการแก่ลูกค้าในหลายช่องทาง ได้แก่ สำนักงานการไฟฟ้า(PEA Front Office), PEA Shop , PEA Mobile Shop , Web site ของ กฟภ. และ 1129 PEA Call center เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า ในการขอใช้ไฟฟ้า ชำระเงินค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง และบริการอื่น ๆ โดยเฉพาะการชำระเงินค่าไฟฟ้า ได้จัดช่องทางสนับสนุนเพิ่มเติม ดังนี้ ตัวแทนจุดบริการชำระเงินค่าไฟฟ้า เช่น Counter Service, บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด, TESCO LOTUS, Big C, บริษัท ทีโอที ...
 • type-icon

  วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบรายงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

  นพพร ลีปรีชานนท์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-01-05)

  รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอผลการออกแบบ และพัฒนา รวมถึงขั้นตอนการดำเนินการในโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาระบบฐานข้อมูล และระบบรายงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยเป้าหมายของโครงการนี้ มุ่งเน้นที่จะให้ทุกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 79,595 กองทุน มีการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศที่ถูกต้องและมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมีระบบฐานข้อมูลกลางของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่สามารถสืบค้นฐานข้อมูลกองทุนฯ การประมวลผล การรายงาน การเตือนภัย และระบบรักษาควา ...
 • type-icon

  วิเคราะห์คุณสมบัติของอุปกรณ์ส่วนควบวิทยุคมนาคม ตราอักษร Fiberhome จำนวน 8 รายการ 

  วัชระ อมศิริ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-10-05)

  รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอผลการทดสอบพารามิเตอร์สายอากาศ 1) Fiber-Home HXBG1V2W0608090T0H 2) Fiber-Home HXXD1V2W0204360T0H 3) Fiber-Home HXXD2L2W0405360T0H และ สปลิตเตอร์ 1) Fiber Home HXCP-0698-2700-06-300-N-NBW 2) Fiber Home HXPD-0698-2700-2-300N-NBW 3) Fiber Home HXPD-0698-2700-3-300NNBW 4) Fiber Home HXPD-0698-2700-4-300N-NBW 5) Fiber Home N-50-JWK ประกอบไปด้วยค่า Voltage Standing Wave Ratio, Isolation และ Passive Intermodulation ซึ่งเป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญก่อนที่จะนำสายอากาศไปใช้งาน โดยตามมาตรฐานค่า VSWR จะต้องมีค่าน้อยกว่า 1.5 ค่า Isolation ...
 • type-icon

  วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและการตรวจพิสูจน์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  วินัย รักสุนทร (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562)

  เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนาให้ระบบสารสนเทศด้านนิติวิทยาศาสตร์มีความทันสมัย สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม โครงการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและการตรวจพิสูจน์ ได้ดำเนินการวิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศนิติวิทยาศาสตร์ใหม่ให้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น Big Data, Artificial Intelligent, Mobile Technology เป็นต้น มีระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการระดับผู้บริหาร ระบบ LIMS (Laboratory Information Management System) สามารถบันทึกผลการตรวจพิสูจน์แบบ Real-time ...
 • type-icon

  วิจัยเพื่อพัฒนาการเชื่อมโยงกล้องวงจรปิดและระบบ รู้จํา เพื่อค้นหาผู้ต้องหาตามหมายจับไม่มีคุณภาพประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม 

  ชุมพล บุญมี (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-06-15)

  กองบังคับการตำรวจนครบาล 8 ได้รวบรวมเก็บภาพคนร้ายตามหมายจับไม่มีคุณภาพที่ค้างอยู่ -ข้อมูลภาพคนร้ายดังกล่าวถูกจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถจัดทำเป็นฐานข้อมูลภาพคนร้ายได้ ที่ผ่านมาได้มีความพยายามในการใช้ข้อมูลภาพคนร้ายดังกล่าวในการค้นหาเบาะแสคนร้ายจากกล้องวงจรปิด แต่ความพยายามดังกล่าวจำเป็นต้องใช้แรงงานคนเป็นจำนวนมาก และใช้ระยะเวลาในการค้นหานาน จึงทำให้การค้นหาผู้ต้องหาดังกล่าวไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร จำเป็นต้องศึกษาหาแนวทางวิธีการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการค้นหาผู้ต้องหาตามหมายจับไม่มีคุณภาพ ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการตรวจจับวัตถุ/ใบหน้า ...
 • type-icon

  วิจัยเพื่อพัฒนาการเชื่อมโยงกล้องวงจรปิดและระบบรู้จํา เพื่อค้นหาผู้ต้องหาตามหมายจับไม่มีคุณภาพประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  ชุมพล บุญมี (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-06-15)

  กองบังคับการตำรวจนครบาล 8 ได้รวบรวมเก็บภาพคนร้ายตามหมายจับไม่มีคุณภาพที่ค้างอยู่ -ข้อมูลภาพคนร้ายดังกล่าวถูกจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถจัดทำเป็นฐานข้อมูลภาพคนร้ายได้ ที่ผ่านมาได้มีความพยายามในการใช้ข้อมูลภาพคนร้ายดังกล่าวในการค้นหาเบาะแสคนร้ายจากกล้องวงจรปิด แต่ความพยายามดังกล่าวจำเป็นต้องใช้แรงงานคนเป็นจำนวนมาก และใช้ระยะเวลาในการค้นหานาน จึงทำให้การค้นหาผู้ต้องหาดังกล่าวไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร จำเป็นต้องศึกษาหาแนวทางวิธีการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการค้นหาผู้ต้องหาตามหมายจับไม่มีคุณภาพ ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการตรวจจับวัตถุ/ใบหน้า ...
 • type-icon

  ศึกษา ออกแบบ และจัดทำขอบเขตของงานการจัดตั้งระบบชำระดุลส่วนกลาง (Central Clearing House CCH) 

  อุรุยา วีสกุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2020-05-15)

  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงคมนาคม มีหน้าที่ในการช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาจราจร โดยดำเนินการก่อสร้างทางพิเศษ บำรุงรักษาทางพิเศษ จัดดำเนินการหรือดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วในการจราจรและการขนส่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อให้ภารกิจหน้าที่ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กทพ. จึงนำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยสนับสนุนซึ่งถือเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญในการสนับสนุนงานในทุกด้าน ทั้งในด้านการบริการประชาชน ด้านการบริหารจัดการและควบคุมทางพิเศษ ...
 • type-icon

  ศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการให้บริการตามมาตรฐานที่ สสปน. 

  ชัยวัฒน์ อุตตมากร (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-02-06)

  1) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีพันธกิจในการเพิ่มรายได้เข้าประเทศไทย และสร้างศักยภาพทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยสู่การแข่งขันในตลาดโลก โดยหนึ่งในภารกิจของ สสปน. คือ การสนับสนุนแก่หน่วยงานต่างๆ ในการจัดการประชุมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการในประเทศไทยตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการว่าด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ พ.ศ. 2555 2) คำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ สสปน. ตัวชี้วัดที่ 3.4 ระดับความสำเร็จในการด ...
 • type-icon

  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ประกอบการ e-Commerce พร้อมจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการยกระดับศักยภาพในการค้าออนไลน์ 

  ธีรยุทธ โหรานนท์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-07-03)

  จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ประกอบการ e-Commerce พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการยกระดับ ศักยภาพในการค้าออนไลน์ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันและส่งเสริมการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศและนำไปสู่เป้าหมายในการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นองค์ประกอบในการขับเคลื่อนประเทศไทย ให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งมีเป้าหมายมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ ...
 • type-icon

  ศึกษาและสำรวจทรัพยากรเพื่อการเตือนภัย 

  ชัยวัฒน์ อุตตมากร (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562)

  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่าง ๆ ที่มีความถี่และความรุนแรงมากขึ้น ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ได้แก่ ฝนตกหนัก วาตภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม ภัยแล้ง แผ่นดินไหว และสึนามิ เป็นต้น ซึ่งสร้างความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและสาธารณะอย่างมากมายรวมทั้งความสูญเสียต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมซึ่งรัฐบาลต้องใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟู และบูรณะทรัพย์สินที่เสียหาย เป็นจำนวนมาก ภัยธรรมชาติดังกล่าว ...