Now showing items 1-2 of 2

 • type-icon

  จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงแรงงานและสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) 

  จิรพล สังข์โพธิ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)

  วิทยาลัยนวัตกรรม เป็นที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำ “แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงแรงงาน” เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และบริบทการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลในยุคปัจจุบัน อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันภารกิจแรงงานระดับประเทศเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ภายใต้กรอบนโยบาย แผนปฏิบัติการดิจิทัลดังกล่าว อยู่ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2560 – 2564 ประกอบด้วย 2 แผนฯ ที่ช่วยขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงแรงงานสู่เป้าหมายที่วางไว้ ประกอบด้วย 1) แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงแรงงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) การพัฒนาดิจิทัลในภาพรวมของกระทรวงแรงงาน โดยมุ่งหวัง ...
 • type-icon

  ที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแนวทางศึกษารูปแบบการเสริมสร้างความเข้มเเข็งของชุมชนคุ้มครองเด็ก 

  วสันต์ เหลืองประภัสร์; Luangprapat, Wasan (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2015)

  1. บทนำ สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ดำเนิน “โครงการจัดทำแนวทางศึกษารูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนคุ้มครองเด็ก” ซึ่งมีเป้าหมายหลักในการสร้างกลไกการให้บริการการคุ้มครองเด็กในชุมชนที่มีประสิทธิภาพ ทั้งการติดตาม การรายงาน การช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในสภาวะเสี่ยงหรือตกเป็นเหยื่อของการใช้ความรุนแรง การกระทำที่มิชอบ การแสวงหาประโยชน์ การละเลยทอดทิ้ง และปัญหาอื่น ๆ ภายใต้แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา ปกป้อง คุ้มครอง และช่วยเหลือเด็กใ ...