Now showing items 8-9 of 9

 • type-icon

  พัฒนาแอปพลิเคชั่นส่งเสริมพัฒนาการเด็กบ้านอุ่นรัก ของ บริษัท แอคทิวิที วิลเลจ จำกัด 

  ปกป้อง ส่องเมือง (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2020-04-23)

  ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติก “บ้านอุ่นรัก” เป็นศูนย์กระตุ้นพัฒนาการสำหรับเด็กออทิสติกเพื่อให้เด็กได้รับการกระตุ้นพัฒนาการขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียนรู้จดทะเบียนธุรกิจในนาม บริษัท แอคทิวิทีวิลเลจ จำกัด ตั้งแต่ปี 2559 โดยที่ผ่านมาบ้านอุ่นรักได้มีการพัฒนารูปแบบการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในต่างประเทศ เช่น เกาหลีใต้บริษัท ซัมซุงได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชั่น LOOK AT ME สำหรับการฝึกพัฒนาการสำหรับเด็กโดยเฉพาะแต่จากการค้นหาข้อมูลในประเทศไทยนั้นยังไม่มีการพัฒนาโปรแกรม หรือ แอปพลิเคชั่นในรูปแบบนี้อย่างจริงจัง ดังนั้นด้วยประสบการณ์ให้บริการและการสอ ...
 • type-icon

  เสริมสร้างกลไกสามเหลี่ยมแห่งการเปลี่ยนแปลง (THE TRIANGLE OF CHANGE) 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนิสา ช่อแก้ว (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560)

  โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาการเสริมสร้างกลไกการเปลี่ยนแปลงและสร้างเครือข่ายการทำงานให้กับนักบริหารระดับสูง (Change Leader) นักบริหารระดับอำนวยการ (Change Agent) และกลุ่มบุคลากรรุ่นใหม่ที่พร้อมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง (Change Star) ภายในกระทรวงการคลัง จากการนำเสนอของกลไกการเปลี่ยนแปลงทั้ง 3 ระดับ สะท้อนให้เห็นภาพรวมของแนวทางการสร้างการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของกระทรวงการคลัง ดังนี้ 1) การบูรณาการข้ามกรมทั้งในด้านกระบวนการ กฎระเบียบ นโยบาย ข้อมูล และบุคลากร 2) การพัฒนาฐานข้อมูลและการปรับปรุงการทำงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ และการให้บริการที ...