Now showing items 1-2 of 2

 • type-icon

  โครงการนำร่องเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม (ศึกษาออกแบบและพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม) : รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (final report) 

  สมคิด เลิศไพฑูรย์; นคร เสรีรักษ์; ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ; ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ; จินตนา เนตรทัศน์; พัชรี ย่ำเที่ยง; กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2010)

  รายงานการวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาออกแบบและจัดทำข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคมให้เป็นกลไกสำคัญของงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเพื่อศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคตสำหรับการแก้ไขปัญหาสังคมไทยในภาพรวม เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลในการวิจัย ได้แก่ การจัดประชุมกลุ่มย่อย การสัมภาษณ์เชิงลึก และการเก็บข้อมูลภาคสนามจากจังหวัดนำร่อง 4 จังหวัดในทุกภาค ผลที่ได้จากการศึกษานำไปออกแบบระบบ แผนยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดงานเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม
 • type-icon

  จัดทำหลักสูตรพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการมีงานทำอย่างมีคุณค่า 

  สมคิด เลิศไพฑูรย์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-12-04)

  ในปี พ.ศ. 2550 นั้นประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ได้เห็นพ้องต้องกันในการเลื่อนการก่อตั้ง ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการจากปี พ.ศ. 2563 ขึ้นมาเป็น พ.ศ. 2558 ประชาคมอาเซียนประกอบด้วย 3 เสาหลักที่สำคัญ โดยเสาหลักเสาหนึ่งได้แก่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community:AEC) อันมีสาระสำคัญได้แก่ การสร้างประชาคมอาเซียนให้เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน และเปิดให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ รวมไปถึงการเคลื่อนย้ายปัจจัยทุนอย่างเสรีปัจจัยทุนที่จะมีการเคลื่อนย้ายโดยเสรีตามกำหนดของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นไม่ได้หมายถึงเฉพาะการลงทุนและเงินท ...