Now showing items 1-3 of 3

 • type-icon

  การศึกษาผลการดำเนินงานการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด สู่ความพร้อมการถ่ายโอนภารกิจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ระพีพรรณ คำหอม (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2020-04-14)

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ต่อผลการดำเนินงานการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และการเตรียมความพร้อมการถ่ายโอนภารกิจโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดระหว่างกรมกิจการเด็กและเยาวชนกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระเบียบวิธีการศึกษา เป็นการศึกษาแบบผสานวิธี (Mixed methods) ประกอบด้วย การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ศึกษา คือ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทั้งหมด 7,852 แห่ง ขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาทั้งสิ้น 1,135 คน และการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการสนทนากลุ่มย่อย ...
 • type-icon

  กำหนดแนวทางพัฒนารูปแบบและการบริหารจัดการในสถาบัน 

  ระพีพรรณ คำหอม (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-09-11)

  การวิจัยเรื่อง โครงการแนวทางพัฒนารูปแบบและการบริหารจัดการในสถาบัน กองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและทบทวนรูปแบบการคุ้มครองสวัสดิภาพคนพิการในสถาบันที่เหมาะสมในแต่ละช่วงชีวิต พัฒนากระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพคนพิการที่มีประสทธิภาพและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนารูปแบบการคุ้มครองสวัสดิภาพคนพิการในสถาบัน ระเบียบวิธีการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ การสนทนากลุ่มย่อย และการสัมภาษณ์เชิงลึก ประชากรที่ศึกษาประกอบด้วยได้แก่ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของสถานคุ้มครองแล ...
 • type-icon

  จัดทำหลักสูตรการอบรมผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

  ระพีพรรณ คำหอม (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2018)

  โครงการจัดทำหลักสูตรการอบรมผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป็นการทำงานของสำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย และสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ได้ร่วมกันจัดทำหลักสูตรฯ ผ่านการมีส่วนร่วมของผู้ทรงคุณวุฒิสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำให้หลักสูตรการอบรมมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการพัฒนาบุคลากรที่จะต้องเข้ามาเป็นนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้อย่างเหมาะสมที่สุด ...