Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

    ศึกษาวิจัยที่อยู่อาศัยประเภทเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย 

    ประชา คุณธรรมดี; จิตติ มงคลชัยอรัญญา; พรพรรณ วีระปรียากูร (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2015)

    ผู้มีรายได้น้อยมีความต้องการที่อยู่อาศัยแต่มีข้อจำกัดด้านกำลังซื้อ ภาครัฐจึงจำเป็นต้องมีมาตรการช่วยเหลือเรื่องที่อยู่อาศัย ทางออกสำคัญประการหนึ่งคือ ที่อยู่อาศัยประเภทเช่า ที่ตอบสนองผู้มีรายได้น้อยทั้งที่เป็นแรงงานย้ายถิ่น หรือผู้ที่ประสงค์จะเช่าอยู่อาศัยด้วยเหตุผลแตกต่างกัน โครงการที่อยู่อาศัยประเภทเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย เป็นโครงการที่การเคหะแห่งชาติ สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัย เพื่อตอบโจทย์ของประเทศในด้านที่อยู่อาศัยประเภทเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย โครงการนี้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม เช่น สภาพความเป็นจริง ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ทั้งด้านกา ...