Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

    ศึกษาวิจัยแนวทางการวางแผนการศึกษาและการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศอาเซียน 

    ประภัสสร์ เทพชาตรี (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2015)

    โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์สถานการณ์แนวโน้ม โอกาสและผลกระทบของการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนต่อประเทศไทย เพื่อศึกษาแนวทางการวางแผนการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน และเปรียบเทียบกับประเทศไทย และเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับแนวทางการวางแผนการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยโครงการวิจัยนี้ เน้นการวิจัยเอกสาร ซึ่งประกอบด้วยงานวิจัย หนังสือ บทความ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ นโยบาย ยุทธศาสตร์ รวมถึงการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านอาเซียนและประเทศส ...