Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

    ศึกษาการคาดประมาณความต้องการที่อยู่อาศัยของประเทศไทย ปี 2560 - 2580 

    ฉวีวรรณ เด่นไพบูลย์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)

    การศึกษานี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องพัฒนาแบบจำลองและแนวคิดการศึกษาการคาดประมาณความต้องการที่อยู่อาศัยในช่วงปี พ.ศ. 2560 – 2580 ทั้งในระดับภาพรวมของประเทศ และจำแนกตามเขตการปกครองระดับจังหวัด โดยจำแนกความต้องการที่อยู่อาศัยตามระดับรายได้ของครัวเรือน เพื่อนำไปปรับใช้กำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2580) การศึกษานี้ได้พัฒนาจากแบบจำลองการศึกษาที่ผ่านมา โดยพัฒนาจากปัจจัยและวิธีการคำนวณที่เกี่ยวข้องกับความต้องการที่อยู่อาศัยอย่างรอบคอบและรอบด้าน ...