Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

    ลำปางเมืองเซรามิก กิจกรรม การพัฒนาคุณภาพและพัฒนารูปแบบเซรามิกเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 

    ศรีชนา เจริญเนตร; จำลอง สุวรรณชาติ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)

    โครงการมีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกของหมู่บ้านท่องเที่ยวเซรามิกจังหวัดลำปางให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น ด้วยรูปแบบใหม่ๆ ที่มีเอกลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น (2) เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าประเภทของที่ระลึกสำหรับการท่องเที่ยวภายในหมู่บ้าน (3) เพื่อเสริมสร้างผู้ประกอบการเซรามิกในพื้นที่ให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการผลิตและการตลาดเพิ่มสูงขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมาย/ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ (1) กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ประกอบการเซรามิกในหมู่บ้านท่องเที่ยวเซรามิกบ้านศาลาบัวบกและบ้านศาลาเม็ง ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง จำนวนอย่างน้อย 10 ราย ...