Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

    วิเคราะห์ศักยภาพ SMEs เพื่อการอนุมัติสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูกิจการ 

    ปาริชาต ชื่นวัฒนกุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)

    ตามที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้จัดทำโครงการวิเคราะห์ศักยภาพ SMEs เพื่อการอนุมัติสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูกิจการขึ้น เพื่อทำหน้าที่ให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาทางธุรกิจจากปัจจัยต่างๆ ให้สามารถพลิกฟื้นธุรกิจ (Turn Around) โดยเฉพาะด้านการเงิน โดยได้จ้างสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาดำเนินการวินิจฉัยศักยภาพของสถานประกอบการของผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ ตรงตามหลักเกณฑ์ นำเสนอต่อคณะทำงานกลั่นกรองและคณะอนุกรรมการฟื้นฟูกิจการ ในการขอรับการอนุมัติเงินกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีวัตถุประสง ...