Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

    เศรษฐกิจสร้างสรรค์นวัตกรรม OTOP ศรีวิชัย 

    ปาริชาต ชื่นวัฒนกุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2015)

    จากการที่รัฐบาลมีนโยบายในการนำอุตสาหกรรมวัฒนธรรมมาใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้จ้างสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาในการนำวัฒนธรรมศรีวิชัย มาสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงอุตสาหกรรมวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม จากการดำเนินโครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์นวัตกรรม OTOP ศรีวิชัยของสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จำนวน 13 ราย โดยได้รับการให้คำปรึกษาแนะนำและร่วมกับทีมที่ปรึกษาในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาแล้วเ ...