Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

    พัฒนาฐานข้อมูลด้านการกีฬาเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาของประเทศ 

    ชนินท์ทิรา ณ ถลาง (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)

    การดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาการกีฬาของไทยจำเป็นต้องมีข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจ เพื่อการดำเนินการตามแผน และข้อมูลสำหรับการประเมินแผนที่ได้วางไว้ สำหรับกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา มีภารกิจเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4: การพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาเพื่อเป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ในแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560-2564) โดยมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาแบบครบวงจร สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีการสนับสนุนการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการกีฬา โดยงานวิจัยชิ้นนี้ได้พัฒนาฐาน ...