Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

    ทดสอบหลอด LED สำหรับร้าน Jiffy 

    พรระพีพัฒน์ ภาสบุตร; Bhasaputra, Pornrapeepat (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2014)

    การทดสอบหลอด LEDสำหรับร้าน Jiffyเป็นโครงการที่ดำเนินการศึกษาให้กับบริษัท ปตท.ค้าปลีก จำกัด โดยทำการทดสอบหลอด LED จากผู้จัดจำหน่ายเพื่อหาหลอด LED ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการติดตั้งทดสอบภายในร้าน Jiffy ซึ่งพิจารณาจากมาตรฐานทางไฟฟ้าและพลังงานทั้งในส่วนของ เม็ดแอลอีดี (LED Module) ตัวขับกระแสไฟฟ้า (Driver) และหลอดไฟ LED(Luminaire)จากนั้นทำการติดตั้ง ตรวจวัดคุณภาพแสงเทียบกับระบบแสงสว่างเดิม และทดสอบการประหยัดพลังงาน ณ ร้าน Jiffy ที่สถานีบริการน้ำมัน PTTRM กรุงเทพ-รามอินทรา 1 รวมถึงค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้จริงจากการใช้หลอด LED ทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ ...