Now showing items 1-2 of 2

 • type-icon

  กิจกรรมศึกษาพฤติกรรรมผู้บริโภคอาหารไทยในประเทศเบลเยี่ยมและลักเซมเบิร์ก โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพของโลก (Thailand Food Quality to the World) ปี 2558 

  แก้วตา โรหิตรัตนะ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2015)

  จากการให้ความสำคัญของรัฐบาลในการสนับสนุนให้มีร้านอาหารไทยในต่างประเทศเพื่อเป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย สถาบันอาหารและสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงมีความร่วมมือในการดำเนินงาน “กิจกรรม ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคอาหารไทยในราชอาณาจักรเบลเยี่ยมและลักเซมเบิร์ก ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพของโลก” ในการศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยในการเลือก รับประทานอาหารของผู้บริโภคในราชอาณาจักรเบลเยียมและราชรัฐลักเซมเบิร์ก เพื่อเป็นแนวทางในการวางกลยุทธ์ผลักดันการเติบโตของธุรกิจร้านอ ...
 • type-icon

  จัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับภูมิภาค 

  แก้วตา โรหิตรัตนะ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2018)

  โครงการนี้เป็นโครงการที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 และเป็นการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับการปรับบทบาทภารกิจโครงสร้างของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับภูมิภาคอย่างมีส่วนร่วมที่ทุกภาคส่วนสามารถนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานที่สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน และเพื่อพัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรมในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการพร้อมทั้งการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินโครงการ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 1.) ผู้บริหารและเจ้าหน้ ...