Now showing items 1-2 of 2

 • type-icon

  การวิจัยการแข่งขันในอุตสาหกรรมธนาคารไทย 

  สรายุทธ์ นาทะพันธ์; Nathaphan, Sarayut (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2015)

  ธนาคารพาณิชย์มีการแข่งขันสูงมากขึ้นตามความต้องการของผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น ทั้งด้านการบริการ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ ซึ่งสะท้อนออกมาในรูปแบบของการขยายสาขาธนาคารจำนวนมาก และการมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายทั้งผลิตภัณฑ์หลักและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง เช่น เงินฝาก เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ กองทุนรวม ประกันชีวิต ประกันภัย และสินเชื่อในทุกขนาดวงเงิน อย่างไรก็ดี การที่ลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้นย่อมส่งผลให้การบริหารงานสาขามีอุปสรรคมากขึ้นตามไปด้วย เนื่องจากทุกธนาคารดำเนินการในลักษณะเดียวกัน จึงมีส่วนทำให้ปริมาณและมูลค่าของธุรกรรมด้านสินเชื่อและเงินฝากในแต่ละสาขาปรับลดลง ...
 • type-icon

  จัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

  สรายุทธ์ นาทะพันธ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2013)

  อ.อ.ป. ได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาในการวางแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร จากการระดมความเห็นผู้บริหารระดับสูงของ อ.อ.ป. เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2556 ผู้บริหารระดับสูงมีความเห็นชอบร่วมกันที่จะกำหนดวิสัยทัศน์ใหม่ขององค์กร โดยมุ่งเน้น การเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมด้านอุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่าไม้ในห่วงโซ่การผลิตให้มากขึ้น จากวิสัยทัศน์เดิมของ อ.อ.ป. ที่กำหนดว่า “เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน” มาเป็นวิสัยทัศน์ใหม่คือ "เป็น ผู้นำการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไม้สู่สากล" ...