Now showing items 1-2 of 2

 • type-icon

  สำรวจความพึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวัง ความภักดีของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ต่อการดำเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม ประจำปี 2557 

  พรชัย ตระกูลวรานนท์; ธีระ สินเดชารักษ์; จุฑาศินี ธัญปราณีตกุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2014)

  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ให้เติบโตควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีภารกิจที่สำคัญตามกฎหมายและได้รับมอบหมายตามแนวทางนโยบายการพัฒนาของประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานสัมฤทธิ์ผลตามยุทธศาสตร์ กนอ. ในการสร้างสมดุลของการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม เพื่อการอยู่ร่วมกันของภาคนิคมอุตสาหกรรม สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม จึงได้เกิดโครงการสำรวจความพึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวังของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมต่อการให้บริการของ กนอ. โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสำรวจและศึกษาระดับความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ...
 • type-icon

  สำรวจความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (Engagement Survey) ประจำปี 2561 

  ธีระ สินเดชารักษ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2018)

  โครงการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (Engagement Survey) ประจำปี 2561 เป็นการสำรวจอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา เพื่อนำความคิดเห็นของบุคลากรไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การสำรวจระดับความพึงพอใจในการทำงานและความผูกพันต่อองค์กรใช้การสำรวจออนไลน์ผ่าน Google form ได้รับแบบสำรวจที่ใช้ในการประมวลผลได้ 515 ชุด คิดเป็นร้อยละ 87.73 จากจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น 587 ราย ผลการสำรวจ พบว่า พนักงานมีความพึงพอใจในการทำงานอยู่ในระดับมากมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 ...