Now showing items 11-30 of 35

  Client
  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) [1]
  ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ [1]
  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ [1]
  สถาบันพลาสติก [3]
  สถาบันพลาสติก. อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ [2]
  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ. อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ [2]
  สถาบันอาหาร [2]
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย [2]
  สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม [1]
  สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน). ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ(TCDC) [1]
  สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา [1]
  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [2]
  สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม [2]
  สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) [1]
  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม [1]
  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา [2]
  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก [4]
  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา [1]
  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง [1]
  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี [1]