Now showing items 2-2 of 2

  • type-icon

    พัฒนาแนวคิดที่ได้รับรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 6 

    แก้วตา โรหิตรัตนะ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561)

    กระทรวงการคลัง ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2560-2564 โดยมีเป้าหมายสำคัญประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการ แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถแสดงศักยภาพของตนออกมาสร้างนวัตกรรม อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง กระทรวงจึงได้มีโครงการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ขึ้น โดยให้หน่วยงานในสังกัดทั้งระดับกรม ระดับสำนัก และระดับบุคคล ส่งผลงานประกวด ซึ่งล้วนมีความสำคัญต่อการพัฒนาระบบกระบวนการทำงานของกระทรวงตามเป้าหมาย และเพื่อให้สามารถขยายผลประโยชน์ ผลกระทบต่อเศรษ ...