Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

    ศึกษาการพัฒนาระบบการจัดการขยะรีไซเคิลอย่างยั่งยืนที่เหมาะสมกับประเทศไทย (ระยะที่ 1) 

    กำพล รุจิวิชชญ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2012)

    โครงการศึกษาการพัฒนาระบบการจัดการขยะรีไซเคิลอย่างยั่งยืน ที่เหมาะสมกับประเทศไทย (ระยะที่ 1) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปริมาณ องค์ประกอบของขยะ 2) ศึกษาอัตราการรีไซเคิลจำแนกตามประเภทของวัสดุรีไซเคิล (แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ/อโลหะ กล่องเครื่องดื่ม) และ3) การเสนอแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับประเทศไทย การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก และ การเก็บองค์ประกอบทางกายภาพขยะมูลฝอยในพื้นที่ ผลการศึกษาพบว่าปริมาณขยะของประเทศไทยในปี พ.ศ.2556 มีปริมาณเฉลี่ย 49,666.8 ตันต่อวัน หรือคิดเป็น 18,128,382 ตันต่อปี ...